Dla właścicieli gruntów

Rola właścicieli gruntów w związku z działaniami na rzecz zapewnienia niezawodności dostaw energii elektrycznej jest znaczna. Prowadzone infrastrukturalne inwestycje sieciowe często przebiegają bezpośrednio przez nieruchomości prywatne. Służebność przesyłu to określone w kodeksie cywilnym ograniczone prawo rzeczowe, którego przedmiotem jest korzystanie z urządzeń służących m.in. do transportu energii. Można ją ustanowić pomiędzy właścicielami nieruchomości a przedsiębiorstwami sieciowymi w drodze umowy bądź – w przypadku braku porozumienia np. co do wysokości wynagrodzenia – przed sądem. Zadaniem czy umowy, czy też orzeczenia sądowego, jest określenie warunków wykorzystywania nieruchomości w kontekście potrzeb danego elementu systemu przesyłowego. Służebność przesyłu jest ustalana w celu wypracowania kompromisu spełniającego oczekiwania i chroniącego interesy obu stron umowy. Służebność przesyłu określa warunki korzystania z cudzej nieruchomości, na której ulokowane zostaną urządzenia służące do przesyłu energii elektrycznej przez przedsiębiorcę oraz kwotę wynagrodzenia należną właścicielowi gruntu od przedsiębiorstwa energetycznego.
 
Wygaśnięcie służebności przesyłu 

Służebność przesyłu wygasa w pięciu przypadkach: likwidacji przedsiębiorstwa, które zawarło umowę o ustanowieniu służebności przesyłu, zrzeczenia się jej przez uprawnionego, nabycia przez osobę, której przysługuje prawo służebności prawa własności nieruchomości, czyli gdy zachodzi tzw. konfuzja praw, niewykonywania jej przez 10 lat lub zniesienia służebności prawomocnym orzeczeniem sądu.

Inwestycja celu publicznego

Inwestycja celu publicznego to działanie o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wśród wspomnianych celów są m.in. wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne; wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie; budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania; opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej. Infrastrukturalne inwestycje sieciowe mogą mieć status inwestycji celu publicznego.