Zostań prosumentem

Prosument to uczestnik rynku energetycznego, który jest nie tyko odbiorcą energii - konsumentem, ale także producentem. Prosument wytwarza energię w mikroźródłach na potrzeby własne, a niewykorzystane nadwyżki sprzedaje do sieci dystrybucyjnej. Według danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki, w 2014 roku liczba prosumentów w Polsce wzrosła o 535 podmiotów. Łączna moc zainstalowanych w tym okresie instalacji wyniosła 2,6 MW, co przełożyło się na wyprodukowanie 950 MWh energii elektrycznej i wprowadzenie do sieci 796 MWh.  Zdecydowana większość krajowych prosumentów wykorzystuje instalacje fotowoltaiczne, z których w 2014 roku uzyskano około 94% całej energii wyprodukowanej przez prosumentów. Drugim najpopularniejszym typem instalacji prosumenckich w Polsce są instalacje wodne.

Blisko powiązane z ruchem prosumenckim jest pojęcie generacji rozproszonej. Tym mianem określane jest wytwarzanie energii elektrycznej przez jednostki lub obiekty wytwórcze o małych rozmiarach ulokowane blisko miejsca odbioru energii. Energetyka rozproszona w przeważającej części wykorzystuje odnawialne lub niekonwencjonalne źródła energii. Oprócz prosumentów, generacją rozproszoną zajmują się m.in. kooperatywy energetyczne czy elektrownie komunalne. Energetykę rozproszoną dzieli się na cztery główne kategorie pod względem wielkości zainstalowanej mocy. Są to:

•    mikro generacja – poniżej 5 kW;
•    mała generacja – 5 kW – 5 MW;
•    średnia generacja – 5 MW – 50 MW;
•    duża generacja 50 MW – 150 MW.

Jedną z form wsparcia rozwoju energetyki prosumenckiej jest program „Prosument” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej. Program jest skierowany do osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. W ramach ustawy o OZE uchwalonej przez Sejm RP 20 lutego 2015 roku ustawodawca przewidział inną formę wsparcia prosumentów. W wyniku zastosowania tzw. taryf gwarantowanych prosumenci oddający nadwyżkę energii do sieci dystrybucyjnej będą sprzedawać ją za cenę określoną w ustawie. Tego rodzaju wsparciem zostaną objęte instalacje prosumenckie o łącznej mocy do 800 MW.

Jednocześnie, z uwagi na brak technicznych możliwości magazynowania energii na dużą skalę, rozwój energetyki prosumenckiej wymaga inwestycji infrastrukturalnych w sieci dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej. W przeciwnym razie, nagły skok napięcia spowodowany np. zwiększonym nasłonecznieniem lub silniejszym wiatrem może doprowadzić do awarii sieci i przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców.