URE i regulacja rynku

Urząd Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. URE realizuje zadania z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowaniem konkurencji. Obowiązki i kompetencje Prezesa URE są ściśle związane z polityką państwa w zakresie energetyki, tzn. warunkami ekonomicznymi funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych, koncepcją funkcjonowania rynku oraz wymaganiami wynikającymi z obowiązku dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej.

Obecnie, funkcję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pełni Maciej Bando, który został powołany na to stanowisko na pięcioletnią kadencję z dniem 2 czerwca 2014 r. przez ówczesnego Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska. 

Z punktu widzenia konsumentów Prezes URE pełni kluczową rolę w zakresie zatwierdzania taryf energii elektrycznej. Wspomniane taryfy są kontrolowane przez URE pod względem zgodności z zasadami określonymi w ustawie i przepisach wykonawczych, a także analizy kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach. Wśród innych kompetencji regulacyjnych Prezesa URE znajdują się również:

• udzielanie i cofanie koncesji;
• opracowywanie wytycznych i zaleceń zapewniających jednolitą formę planów rozwoju sporządzanych przez przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii; 
• kontrolowanie prawidłowości realizacji obowiązków mających na celu wsparcie energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych i w wysokosprawnej kogeneracji;
• uzgadnianie projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych;
• kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz kontrolowanie na wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych i energii elektrycznej;
• współdziałanie z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym konkurencję;
• określanie i publikowanie wskaźników i cen wskaźnikowych istotnych dla procesu kształtowania taryf;
• publikowanie informacji służących zwiększeniu efektywności użytkowania paliw i energii;
• przekazywanie do Komisji Europejskiej informacji o ilości energii elektrycznej importowanej z państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

Pełną listę kompetencji Prezesa URE określa ustawa Prawo energetyczne, można się z nią również zapoznać na stronie URE.