Środowisko i ekologia

Kluczową częścią działań na rzecz zapewnienia niezawodności dostaw energii elektrycznej są starania podejmowane na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Inwestycje w linie elektroenergetyczne, jako jeden z głównych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, są przygotowywane w sposób pozwalający na ograniczenie do minimum ich wpływu na ludzi i otoczenie. Szczegółowe przepisy środowiskowe regulują wymogi bezpieczeństwa m.in. w zakresie pola elektromagnetycznego, hałasu, oddziaływania wizualnego, wpływu na florę i faunę oraz zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych. Jednocześnie, w wyniku prowadzonych modernizacji istniejących instalacji i rozwoju sieci elektroenergetycznych, możliwe jest ograniczenie strat energii elektrycznej, co ma pozytywne przełożenie na ochronę środowiska naturalnego.

Inwestycje związane z wytwarzaniem, przesyłem lub dystrybucją energii elektrycznej, jako przedsięwzięcia mogące zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednym z głównych dokumentów regulujących ochronę środowiska naturalnego jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Innym przykładem jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, które wyznacza dopuszczalne poziomy hałasu m.in. dla linii elektroenergetycznych. 

Rozwój odnawialnych źródeł energii jest jednym ze sposobów na zaspokajanie potrzeb energetycznych Polski i innych krajów oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym działaniu na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wśród głównych typów OZE wymieniamy energię wiatrową, słoneczną, wodną, geotermalną, prądów morskich, pływów i falowania czy pozyskiwaną z biomasy lub biogazu. Na skutek zobowiązań podjętych przez Polskę w ramach m.in. tzw. pakietu klimatycznego 3 x 20, udział OZE w zużyciu energii w Polsce powinien zostać zwiększony do 15% do 2020 roku. W celu wypełnienia wspomnianych zobowiązań zostały wprowadzone odpowiednie systemy wsparcia dla systematycznego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Według danych GUS, w 2013 roku OZE pokryły 11,3% końcowego zużycia energii brutto w Polsce. Biopaliwa stałe były w tym okresie odpowiedzialne za produkcję 46,4% energii elektrycznej wytworzonej z OZE. Generacja wiatrowa zapewniła 35,2%, wodna 14,3% oraz biogazowa 4%. Dla porównania, w 2005 roku OZE zapewniły jedynie 7,2% energii elektrycznej w Polsce .