Operatorzy

Operatorzy odpowiadają za przesył i dystrybucję energii elektrycznej pomiędzy producentami i odbiorcami końcowymi. Przedsiębiorstwa zapewniające „transport” energii elektrycznej do 17 milionów odbiorców w Polsce dzielą się na dwie grupy w zależności od rodzaju sieci elektroenergetycznej, którą obsługują. Są to Operator Systemu Przesyłowego, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., i Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych, tj. ENEA Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator oraz TAURON Dystrybucja.

PSE S.A. odpowiada za utrzymanie, rozwój i modernizację sieci przesyłu energii elektrycznej stanowiącą „kręgosłup energetyczny” kraju. Sieć przesyłu, pełniąc rolę „energetycznych autostrad”, umożliwia transport energii na duże odległości, co pozwala na dostarczanie jej do wszystkich odbiorców niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Jest to szczególnie ważne z uwagi na nierównomierne umiejscowienie elektrowni na terenie Polski, co jest związane m.in. z lokalizacją nośników energii takich jak węgiel kamienny czy brunatny. Przykładowo, ponad 90% energii zużywanej przez odbiorców w województwie warmińsko-mazurskim jest sprowadzane z innych części kraju.

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych są odpowiedzialni za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania, niezbędną modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej, czyli odpowiedników „energetycznych dróg wojewódzkich, lokalnych, osiedlowych i wiejskich”. OSD funkcjonują w bezpośredniej bliskości odbiorców oraz odpowiadają m.in. za przyłącza klientów i liczniki energii elektrycznej. Podział Polski pod względem obszaru działania poszczególnych spółek dystrybucyjnych został przedstawiony na powyższej infografice.

Operatorzy realizując swoje zadania wykorzystują Krajowy System Elektroenergetyczny, czyli strategiczną infrastrukturę zapewniającą ciągłość dostaw energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw czy obiektów użyteczności publicznej w całej Polsce. O skali działań prowadzonych przez Operatorów świadczą statystyki: w 2013 roku wykorzystywali oni 258 569 transformatorów, 256 342 stacji o górnym napięciu, a także utrzymywali 6 804 przyłączy o długości 159 251 km. Długość linii napowietrznych w Polsce wynosiła w 2013 r. 601 585 km, a linii kablowych 228 756 km. Oznacza to, że łączna długość linii napowietrznych i kablowych w Polsce pozwoliłaby okrążyć ziemię wzdłuż równika ponad 20 razy .
    
Operator Systemu Przesyłowego i Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych są skupieni w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), które powstało w 1990 roku by wypracowywać najkorzystniejsze rozwiązania mające na celu zapewnienie niezawodność dostaw energii elektrycznej. PTPiREE, poprzez integrację interesów podsektora dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej, buduje platformę dla wymiany poglądów i wypracowywania wspólnych stanowisk, działa na rzecz stabilności, wysokiej jakości i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do każdego odbiorcy w Polsce już przeszło ćwierć wieku.