Krajowy System Elektroenergetyczny

Krajowy System Elektroenergetyczny, czyli w skrócie KSE, to strategiczna infrastruktura zapewniająca ciągłość dostaw energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw czy obiektów użyteczności publicznej w całej Polsce. KSE składa się z trzech podstawowych elementów: systemu wytwarzania energii elektrycznej, systemu przesyłu energii elektrycznej oraz systemu dystrybucji energii elektrycznej. Całość tworzy system łączący wytwórców energii z odbiorcami za pomocą „sieci energetycznych autostrad, dróg wojewódzkich, lokalnych, osiedlowych i wiejskich”.

Wśród głównych instalacji znajdują się m.in. elektrownie, sieci przesyłowa i dystrybucyjne, stacje transformatorowo-rozdzielcze czy Główne Punkty Zasilania. W elektrowniach wytwarza się energię elektryczną, korzystając z nośników energii, takich jak węgiel, gaz, wiatr czy słońce. Energia dociera do domów, firm i instytucji  za pomocą sieci przesyłowej - „energetycznych autostrad”  - których zadaniem jest przesyłanie, przetwarzanie i rozdzielanie energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni na całym terytorium Polski. Stacja transformatorowo-rozdzielcza to miejsce, w którym następuje zmiana napięcia energii elektrycznej, tak aby mogła docierać bezpośrednio do odbiorców za pomocą sieci dystrybucyjnej. 

Sieć dystrybucyjna to całość urządzeń odpowiedzialnych za dystrybucję energii elektrycznej bezpośrednio do odbiorców końcowych, a w jej skład wchodzą: sieć wysokich napięć 110 kV, sieć średnich napięć (m.in. 30, 20, 15 i 10 kV) i niskich napięć (m.in. 400 V). Podobnie, jak autostrady przechodzą w sieci dróg wojewódzkich i lokalnych, tak sieć przesyłowa przechodzi w sieć dystrybucyjną i tworzy siatkę połączeń zasilających w energię wszystkich odbiorców końcowych. Główny Punkt Zasilania to stacja elektroenergetyczna przetwarzająca energię z napięcia 100 kV na średnie napięcie. GPZ stanowi źródło energii dla sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia i jest odpowiednikiem zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę lokalną. Wspomniana sieć dystrybucyjna średniego i niskiego napięcia funkcjonuje w bezpośredniej bliskości każdego z odbiorców i stanowi ostatni element dostaw energii elektrycznej. 

W ten sposób energia elektryczna dociera do 17 milionów odbiorców korzystających z niej 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Niezawodność dostaw energii pozwala na rozwój gospodarczy Polski, zapewnienie bezpieczeństwa kraju oraz realizację podstawowych potrzeb jego mieszkańców.