Inwestycje

Urządzenia i instalacje składające się na infrastrukturę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych dla zapewnienia niezawodności i wysokiej jakości dostaw energii elektrycznej. Z uwagi na skalę niezbędnych inwestycji, Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych i Operator Systemu Przesyłowego przygotowali i realizują kompleksowe programy inwestycyjne. Warto wspomnieć, że według uzgodnionych z Urzędem Regulacji Energetyki planów rozwoju, inwestycje w infrastrukturę sieciową pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych oraz operatora systemu przesyłowego wyniosą do 2019 roku prawie 42 mld złotych.

Kierunki i zakres prowadzonych działań inwestycyjnych sektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej wynikają z szeregu dokumentów i uwarunkowań, w tym regulacji uzgadnianych na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym, strategii rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnych, ale także zapotrzebowania na energię elektryczną ze strony mieszkańców, czy uwarunkowań geograficznych, środowiskowych i planistycznych w terenie. Obowiązującym dokumentem strategicznym Polski w tym zakresie jest m.in. „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”. Rząd i Ministerstwo Gospodarki opracowują obecnie strategię energetyczną Polski do 2050 roku, która będzie określała plany rozwoju rynku przesyłu i dystrybucji w dłuższej perspektywie czasowej.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej wspiera działania inwestycyjne poszczególnych Operatorów będąc platformą wymiany poglądów i wypracowywania wspólnych stanowisk. Wśród efektów tych działań można wskazać  m.in. wykreowanie nowych rozwiązań w sprawach wspólnych dla szeroko pojętego podsektora przesyłu i dystrybucji, opracowanie kryteriów przyłączania do niskich i średnich napięć, typizację i standaryzację, optymalizację gospodarki mocą bierną czy przygotowanie znacznej ilości wniosków o dotacje unijne na projekty energetyczne. Jednym z przykładów efektów współpracy jest pierwszy wspólny przetarg czterech z pięciu największych polskich Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na dostawę liczników bilansujących energii elektrycznej rozstrzygnięty na początku 2015 roku. Co ważne, jednym z impulsów do wspólnej procedury przetargowej były rozmowy i spotkania w gronie członków Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. 

Szczególnym obszarem działań mającym na celu m.in. zmniejszenie obciążenia odbiorców końcowych jest pozyskiwanie przez operatorów na inwestycje środków finansowych pochodzących m.in. z funduszy Unii Europejskiej czy środków krajowych. Aktywność spółek sektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w tym zakresie, ich zaangażowanie i przygotowanie jest oceniane bardzo wysoko przez partnerów. Przykładem tego rodzaju współpracy jest uczestnictwo przedstawicieli spółek w Forum „Energia – Efekt – Środowisko” organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ważną rolę w procesie przygotowania i realizacji inwestycji energetycznych pełnią samorządy lokalne i regionalne. Przykładem są tutaj wymagania administracyjne, w szczególności odnoszące się do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Wspomniane dokumenty są związane z procesami planistycznymi, a MPZP, jako akt prawa miejscowego, jest podstawą do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie, przedstawiciele samorządów pełnią znaczącą rolę polegającą na reprezentowaniu lokalnych społeczności i pracy na rzecz wypracowania kompromisu satysfakcjonującego wszystkie strony inwestycji.