Innowacje i technologie

Wprowadzanie innowacji i wykorzystywanie nowoczesnych technologii przez Operatorów ma na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej, podnoszenie efektywności funkcjonowania systemu i jednoczesne podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz klientów. Działania realizowane systematycznie w ciągu ostatnich kilku lat pozwoliły m.in. na znaczne ograniczenie liczby i długości przerw w dostawach energii elektrycznej. Wskaźniki SAIDI i SAIFI, które mierzą średni czas trwania przerw i ich ilość, zostały obniżone od 2011 roku odpowiednio o 39% i ponad 30%.  Należy tutaj szczególnie podkreślić, że wspomniane rezultaty zostały osiągnięte mimo tego, że wartość inwestycji w przeliczeniu na kilometr sieci realizowanych w krajach Europy Zachodniej, w których odnotowywane są najwyższe wskaźniki niezawodności zasilania, jest - w przybliżeniu - 3-krotnie  wyższa niż w Polsce. 

Jednocześnie z wprowadzaniem nowych rozwiązań, w tym odnoszących się do szeroko rozumianej inteligentnej sieci energetycznej, Operatorzy, wspólnie z Urzędem Regulacji Energetyki, prowadzą prace w kierunku przygotowania tzw. regulacji jakościowej. Będzie ona miała za zadanie dodatkowo wzmocnić wysiłki na rzecz poprawy niezawodności i jakości dostaw energii elektrycznej poprzez zapewnienie regulacyjnego wsparcia dla wprowadzania innowacji i nowoczesnych technologii. System nagród lub kar związanych z realizacją celów poprawy niezawodności dostaw energii, który jest jednym z elementów przygotowywanej regulacji jakościowej, ma stanowić dodatkowy czynnik motywujący do kontynuacji działań na rzecz podnoszenia jakości świadczonych usług. 

Inteligentne rozwiązania technologiczne są jednym z kluczowych obszarów wprowadzanych innowacji. Sieć inteligentna to sieć elektroenergetyczna i powiązane z nią technologie informatyczno-telekomunikacyjne, integrujące działania uczestników rynku energii elektrycznej (wytwórców, dystrybutorów i odbiorców). Elementami sieci inteligentnej są m.in. tradycyjna infrastruktura dystrybucyjna, ale także  urządzenia pomiarowe i urządzenia automatyki, w tym inteligentne liczniki i infrastruktura telekomunikacyjna służąca do przetwarzania danych. Wspomniane rozwiązania pozwalają m.in. na łatwiejszy dostęp do danych pomiarowych, dokonywanie rozliczeń za energię elektryczną według rzeczywistego zużycia, dostęp do własnych danych pomiarowych i związana z tym możliwość wybrania najodpowiedniejszej taryfy. Jednocześnie, wdrożenia smart grid to także wyższa jakość energii, ograniczanie jej zużycia, ułatwienie procesu zmiany sprzedawcy energii, możliwość zmiany konsumenta w prosumenta oraz ułatwienie przejścia na system przedpłatowy.
 
Wśród technologii wartych docenienia, a stosowanych i udoskonalanych przez Operatorów wykorzystywanych już od dłuższego czasu w ramach działań na rzecz podnoszenia jakości dostaw energii elektrycznej są prace pod napięciem, opisywane często za pomocą skrótu PPN. Zastosowane po raz pierwszy na większą skalę w Polsce jeszcze w latach 70 ubiegłego wieku, stale unowocześniane - pozwalają na realizację niezbędnych prac modernizacyjnych czy remontowych bez konieczności planowanego wyłączenia dostaw energii elektrycznej. PPN służą klientom, Operatorom, a także środowisku naturalnemu. Poprzez ograniczenie wyłączeń sieci przesyłowej i dystrybucyjnych pozwalają na minimalizację strat sieciowych, co przekłada się na unikanie konieczności produkowania dodatkowej energii, a w konsekwencji na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.