Newsletter 4

 

ABC pojęć energetycznych

 

Granty inwestycyjne o wartości 15 tysięcy złotych - nagrodę główną w konkursie „Samorząd Przyjazny Energii” otrzymało sześć jednostek samorządu terytorialnego reprezentujących różne regiony kraju. Jakie działania, inicjatywy i starania na rzecz niezawodności dostaw energii elektrycznej mogą podjąć samorządy by w przyszłości otrzymywać podobne nagrody?

Dostawca i sprzedawca energii – mimo tego, że często oba pojęcia używane są zamiennie, odnoszą się do dwóch oddzielnych grup przedsiębiorstw. Każda z nich pełni określone, odmienne od siebie, obowiązki. Chcąc załatwić sprawę związaną z dostawą energii do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji, kontaktujemy się z operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego. Są oni odpowiedzialni za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania sieci, jej niezbędną modernizację i rozbudowę. Natomiast przedsiębiorstwa obrotu energią odpowiadają za jej sprzedaż. To one wystawiają rachunki wszystkim klientom korzystającym z energii elektrycznej.

Umowa kompleksowa – jeden z typów umów zawieranych pomiędzy sprzedawcą energii i jej odbiorcą. W wyniku wcześniejszego porozumienia wypracowanego przez sprzedawcę i dostawcę energii, klient podpisując umowę kompleksową ze spółką obrotu (sprzedawcą), otrzymuje również „usługę dostarczenia” energii przez lokalnego operatora. Dzięki temu, nie ma potrzeby podpisywania dwóch oddzielnych umów o zakup i dostawę energii. 

Taryfa energetyczna – zbiór cen i stawek za energię elektryczną oraz warunków ich stosowania. Taryfy są opracowywane przez poszczególne przedsiębiorstwa energetyczne. W przypadku taryf dla gospodarstw domowych – ich wysokość jest dodatkowo zatwierdzana przez Urząd Regulacji Energetyki. Klienci, mając możliwość monitorowania własnego zużycia energii, mogą również dokonywać wyboru odpowiednich dla siebie taryf przygotowanych przez spółki energetyczne.

Inteligentny licznik energii – jeden z elementów inteligentnych sieci, który umożliwia klientowi bieżące monitorowanie danych o zużyciu energii elektrycznej. Są one również w bezpieczny sposób wysyłane do dostawcy energii. W wyniku tego, klienci nie muszą już oczekiwać na wizytę inkasenta sprawdzającego stan ich licznika, a rachunki są wystawiane w oparciu o realne zużycie energii. Więcej szczegółów na temat inteligentnych liczników znajduje się w artykule Korzystając z inteligentnych sieci.

Moc przyłączeniowa – jest to moc planowana do pobierania przez urządzenia elektryczne z sieci lub, w przypadku własnych źródeł energii, jest to moc, którą planujemy wprowadzać do sieci. Informacja o mocy przyłączeniowej służy do zaprojektowania przyłącza do sieci wszystkich nowych budynków lub obiektów. Moc przyłączeniowa jest ustalana w warunkach przyłączenia do sieci, przygotowywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego. Więcej szczegółów na temat przyłączeń do sieci znajduje się w artykule Co zrobić, by móc korzystać z energii elektrycznej?.

Mikroźródła – przydomowe jednostki wytwarzania energii, np. panele słoneczne, małe elektrownie wodne lub wiatrowe, za pomocą których możliwa jest produkcja energii elektrycznej na własne potrzeby. Rozwój i funkcjonowanie takich źródeł, w tym w ramach odsprzedaży nadwyżki wytworzonej energii, jest związany z rozwojem inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

Prosument – osoba fizyczna, która jest jednocześnie konsumentem energii i jej producentem. Prosumenci wytwarzają energię na potrzeby własne korzystając z mikroźródeł, a jej nadwyżki oddają do sieci elektroenergetycznej za odpowiednią opłatą. Więcej szczegółów na temat prosumentów i produkcji energii z mikroźródeł znajduje się w artykule Jak produkować energię elektryczną na własne potrzeby?.

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) - infrastruktura, która zapewnia niezawodność dostaw energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz instytucji w całej Polsce. KSE składa się z trzech podstawowych elementów: systemu wytwarzania energii elektrycznej, systemu przesyłu energii elektrycznej oraz systemu dystrybucji energii elektrycznej.

Służebność przesyłu – umowa cywilnoprawna zawierana w formie aktu notarialnego, która ma na celu regulację stanu prawnego pomiędzy przedsiębiorstwem sieciowym a właścicielem nieruchomości. Jej podstawowym celem jest określenie zasad wykorzystywania nieruchomości, na której znajdują się lub będą się znajdować urządzenia przesyłowe. Więcej szczegółów na temat służebności przesyłu znajduje się w artykule Służebność przesyłu - co może zyskać właściciel gruntów?.