Newsletter 4

 
 

Samorządy docenione

 

Granty inwestycyjne o wartości 15 tysięcy złotych - nagrodę główną w konkursie „Samorząd Przyjazny Energii” otrzymało sześć jednostek samorządu terytorialnego reprezentujących różne regiony kraju. Jakie działania, inicjatywy i starania na rzecz niezawodności dostaw energii elektrycznej mogą podjąć samorządy by w przyszłości otrzymywać podobne nagrody?

Niezawodność dostaw energii elektrycznej do mieszkańców, firm i instytucji to wyższa jakość życia, możliwość rozwoju gospodarczego i poczucie bezpieczeństwa. Za zapewnienie ciągłości dostaw energii odpowiadają operatorzy systemów dystrybucyjnych działający na określonych obszarach Polski oraz operator systemu przesyłowego, który operuje na terenie całego kraju. Ich działania są podejmowane we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne zapewnianie bezpieczeństwa i gwarancji nieprzerwanych dostaw energii do mieszkańców. Ogłaszając konkurs „Samorząd Przyjazny Energii”, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej wspiera rozwój współpracy pomiędzy spółkami energetycznymi a samorządami. Projekty zgłoszone w konkursie to także przykłady efektywnych działań nagradzanych w konkursach.

Gmina Kościan, Gmina Zalewo, Gmina Lubycza Królewska, Urząd m. st. Warszawy – Jednostka budżetowa Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, Gmina Sulików oraz Gmina Stanisławów. Na liście laureatów konkursu „Samorząd Przyjazny Energii” znalazły się samorządy z różnych regionów Polski. W swoich zgłoszeniach przesłanych do PTPiREE włodarze zaprezentowali szeroki wachlarz zrealizowanych działań.

Inicjatywy gminy Kościan, której energię dostarcza Enea Operator, cechowało wyjątkowo perspektywiczne planowanie działań na rzecz ciągłego rozwoju, które wpisują się w projekty modernizacyjne operatora. Wsparcie dla szeregu inwestycji, w tym przebudowy sieci napowietrznej na kablową, zrealizowanych przez gminę wynikało ze świadomości ich znaczenia dla dalszego rozwoju gospodarczego. Niezawodność dostaw energii elektrycznej jest kluczem do pozyskiwania kolejnych inwestorów i tworzenia miejsc pracy. W gminie Kościan, w wyniku współpracy ze spółką energetyczną, mieszkańcy zgodzili się na modernizację linii zasilających ich posesje, a także sami, na własny koszt, przebudowali wewnętrzne zalicznikowe linie zasilające na terenie ich domów i firm.

Potwierdza to Danuta Wolniewicz, dyrektor Enea Operator Rejon Dystrybucji Leszno: Praca z nimi to prawdziwa przyjemność, nawet w trudnych sprawach potrafimy wspólnie znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. Wielką wartością dla mnie jest również fakt, że gmina buduje świadomość energetyczną wśród swoich mieszkańców, pełniąc tym samym rolę naszego ambasadora w terenie. Obsługując dziesiątki tysięcy klientów, nie bylibyśmy w stanie sami dotrzeć do poszczególnych społeczności lokalnych. Tym bardziej doceniam pracę wójta Andrzeja Przybyły oraz jego współpracowników i serdecznie za nią dziękuję.

Dwa kolejne nagrodzone zgłoszenia zostały przesłane przez gminę Zalewo z terenu działania ENERGA-OPERATOR i gminę Lubycza Królewska z terenu działania PGE Dystrybucja. Gmina Zalewo została wyróżniona za aktywne działania i reprezentowanie mieszkańców w ramach inwestycji „Budowy stacji Główny Punkt Zasilania Zalewo”. Władze gminy prowadziły czynny dialog z mieszkańcami, dzięki czemu na całym obszarze miasta i gminy Zalewo osiągnięto poprawę jakości i bezpieczeństwa dostarczanej energii. Nowa stacja umożliwiła także zaspokojenie potrzeb osób występujących o przyłączenie do sieci nowych budynków.

Marek Żyliński, burmistrz gminy Zalewo, podkreśla: Jesteśmy dumni, że udało nam się osiągnąć tak wiele w tak krótkim czasie. Intensywnie wspieraliśmy budowę stacji elektroenergetycznej jako element naszych codziennych działań. Wygrana w konkursie PTPiREE to dla nas duży sukces i szansa na dalszy rozwój i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców. Jesteśmy wdzięczni za docenienie prowadzonych przez nas prac i działań.

W przypadku gminy Lubycza Królewska nagrodzona została wzorowa współpraca w sytuacji kryzysowej podczas masowej awarii spowodowanej oblodzeniem. Stały kontakt z centrum dyspozytorskim Rejonu Energetycznego Tomaszów Lubelski, udostępnienie dodatkowych urządzeń, wsparcie dla monterów w terenie oraz bieżące informowanie mieszkańców. Te działania pozwoliły na skrócenie czasu braku dostaw energii. Dodatkowo, w wyniku zdobytych doświadczeń, gmina podpisała z PGE Dystrybucja stałe Porozumienie dotyczące zasad współpracy w takich sytuacjach w przyszłości.

Jednostka budżetowa Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie oraz gmina Stanisławów zostały uhonorowane za współpracę przy realizacji inwestycji sieciowych w województwie mazowieckim. Współpracując z RWE Stoen Operator, Zarząd Dróg Miejskich koordynował działania w pasach drogowych na terenie Warszawy. Pozwoliło to na znaczne usprawnienie pracy przy prowadzonych inwestycjach i skrócenie ich czasu. W gminie Stanisławów zostały zrealizowane inwestycje prowadzone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Mają one strategiczne znaczenie dla rozwoju województwa mazowieckiego i regionu całej północno-wschodniej Polski. Budowa stacji 400 kV Stanisławów oraz linii 400 kV Miłosna – Siedlce – Ujrzanów jest źródłem bezpieczeństwa i pewności dostaw energii elektrycznej dla kilkuset tysięcy klientów.

Ostatnie nagrodzone zgłoszenie w konkursie „Samorząd Przyjazny Energii” zostało opracowane przez gminę Sulików z terenu działania TAURON Dystrybucja. Szczegółowy opis działań realizowanych przez gminę, które mogą być wzorem dla innych samorządów, znajdą Państwo w wywiadzie z przedstawicielem gminy w artykule Poprawa jakości energii i zmniejszenie wydatków

 


 

ABC pojęć energetycznych

 

Współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi i działania zapewniające niezawodność dostaw energii elektrycznej często są związane z potrzebą znajomości specyficznego, branżowego słownictwa. Słownik pojęć energetycznych, który znajdą Państwo poniżej, pomoże przybliżyć znaczenie terminów przydatnych w czasie rozmów ze spółkami z sektora elektroenergetycznego i lokalnymi mieszkańcami.

Dostawca i sprzedawca energii – mimo tego, że często oba pojęcia używane są zamiennie, odnoszą się do dwóch oddzielnych grup przedsiębiorstw. Każda z nich pełni określone, odmienne od siebie, obowiązki. Chcąc załatwić sprawę związaną z dostawą energii do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji, kontaktujemy się z operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego. Są oni odpowiedzialni za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania sieci, jej niezbędną modernizację i rozbudowę. Natomiast przedsiębiorstwa obrotu energią odpowiadają za jej sprzedaż. To one wystawiają rachunki wszystkim klientom korzystającym z energii elektrycznej.

Umowa kompleksowa – jeden z typów umów zawieranych pomiędzy sprzedawcą energii i jej odbiorcą. W wyniku wcześniejszego porozumienia wypracowanego przez sprzedawcę i dostawcę energii, klient podpisując umowę kompleksową ze spółką obrotu (sprzedawcą), otrzymuje również „usługę dostarczenia” energii przez lokalnego operatora. Dzięki temu, nie ma potrzeby podpisywania dwóch oddzielnych umów o zakup i dostawę energii. 

Taryfa energetyczna – zbiór cen i stawek za energię elektryczną oraz warunków ich stosowania. Taryfy są opracowywane przez poszczególne przedsiębiorstwa energetyczne. W przypadku taryf dla gospodarstw domowych – ich wysokość jest dodatkowo zatwierdzana przez Urząd Regulacji Energetyki. Klienci, mając możliwość monitorowania własnego zużycia energii, mogą również dokonywać wyboru odpowiednich dla siebie taryf przygotowanych przez spółki energetyczne.

Inteligentny licznik energii – jeden z elementów inteligentnych sieci, który umożliwia klientowi bieżące monitorowanie danych o zużyciu energii elektrycznej. Są one również w bezpieczny sposób wysyłane do dostawcy energii. W wyniku tego, klienci nie muszą już oczekiwać na wizytę inkasenta sprawdzającego stan ich licznika, a rachunki są wystawiane w oparciu o realne zużycie energii. Więcej szczegółów na temat inteligentnych liczników znajduje się w artykule Korzystając z inteligentnych sieci.

Moc przyłączeniowa – jest to moc planowana do pobierania przez urządzenia elektryczne z sieci lub, w przypadku własnych źródeł energii, jest to moc, którą planujemy wprowadzać do sieci. Informacja o mocy przyłączeniowej służy do zaprojektowania przyłącza do sieci wszystkich nowych budynków lub obiektów. Moc przyłączeniowa jest ustalana w warunkach przyłączenia do sieci, przygotowywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego. Więcej szczegółów na temat przyłączeń do sieci znajduje się w artykule Co zrobić, by móc korzystać z energii elektrycznej?

Mikroźródła – przydomowe jednostki wytwarzania energii, np. panele słoneczne, małe elektrownie wodne lub wiatrowe, za pomocą których możliwa jest produkcja energii elektrycznej na własne potrzeby. Rozwój i funkcjonowanie takich źródeł, w tym w ramach odsprzedaży nadwyżki wytworzonej energii, jest związany z rozwojem inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

Prosument – osoba fizyczna, która jest jednocześnie konsumentem energii i jej producentem. Prosumenci wytwarzają energię na potrzeby własne korzystając z mikroźródeł, a jej nadwyżki oddają do sieci elektroenergetycznej za odpowiednią opłatą. Więcej szczegółów na temat prosumentów i produkcji energii z mikroźródeł znajduje się w artykule Jak produkować energię elektryczną na własne potrzeby?

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) - infrastruktura, która zapewnia niezawodność dostaw energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz instytucji w całej Polsce. KSE składa się z trzech podstawowych elementów: systemu wytwarzania energii elektrycznej, systemu przesyłu energii elektrycznej oraz systemu dystrybucji energii elektrycznej.

Służebność przesyłu – umowa cywilnoprawna zawierana w formie aktu notarialnego, która ma na celu regulację stanu prawnego pomiędzy przedsiębiorstwem sieciowym a właścicielem nieruchomości. Jej podstawowym celem jest określenie zasad wykorzystywania nieruchomości, na której znajdują się lub będą się znajdować urządzenia przesyłowe. Więcej szczegółów na temat służebności przesyłu znajduje się w artykule Służebność przesyłu - co może zyskać właściciel gruntów?.

 


 

Korzystając z inteligentnych sieci​

 

Poprawa efektywności energetycznej, i związana z tym możliwość oszczędności, to główne powody stojące za wprowadzaniem nowoczesnych sieci energetycznych, zwanych także inteligentnymi. Nowe rozwiązania i wdrażane technologie oferują klientom szereg korzyści, wśród których można wskazać obniżenie rachunków za energię czy podniesienie komfortu usług. Czym właściwie są inteligentne sieci energetyczne?

Sieć inteligentna, nazywana również „Smart Grid”, to jedno z najefektywniejszych rozwiązań dla unowocześnienia i ulepszenia naszego systemu elektroenergetycznego. Jest to tradycyjna sieć elektroenergetyczna, która została wyposażona w zaawansowane technologie informatyczne i telekomunikacyjne. W jej skład wchodzą m.in. specjalistyczne telekomunikacyjne urządzenia pomiarowe i zabezpieczające.

Wdrożenie nowoczesnych technologii ma na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy uczestnikami rynku energii, czyli wytwórcami, operatorami, spółkami obrotu i klientami. Umożliwia to również coraz sprawniejsze lokalizowanie awarii w sieci i ich możliwie szybkie usuwanie. Inteligentne sieci przyczyniają się również do optymalizacji wykorzystania sieci przesyłowych i tym samym, do zmniejszenia liczby awarii. Dla klientów oznacza to znaczne ograniczenie liczby i długości przerw w dostawach energii.

Kluczowymi elementami nowoczesnej sieci są system inteligentnego opomiarowania oraz licznik zdalnego pomiaru, zwany także inteligentnym licznikiem. Dane, które pochodzą z nowych liczników nie muszą być spisywane przez inkasentów. Jest to znaczne ułatwienie w porównaniu ze starszymi rozwiązaniami, które wymagały wizyty osoby spisującej dane dotyczące zużycia energii. Dzięki inteligentnym licznikom informacje te są udostępniane klientom za pomocą specjalnie przygotowanych portali internetowych i aplikacji. W ten sposób zyskują oni możliwość codziennego monitorowania zużycia energii i podejmowania kroków na rzecz generowania oszczędności. Przykładowo, mogą wybrać taryfę dopasowaną do indywidualnego profilu zużycia energii, która oferuje niższe ceny za energię zużywaną w określonych godzinach.

Inteligentne opomiarowanie to również rozliczanie za faktyczne zużycie energii elektrycznej. Oznacza to, że rachunki otrzymywane przez odbiorców nie są oparte, jak dotychczas, o prognozy. Dzięki inteligentnym licznikom klienci są nie tylko bardziej świadomi własnego zużycia energii, ale również mogą zadbać o środowisko, wybierając energooszczędne urządzenia i oświetlenie.

Inteligentne sieci nawiązują do tzw. idei smart cities i są integralną częścią infrastruktury inteligentnych miast. Jednym z przykładów jest tutaj Kalisz, na którego całym obszarze zainstalowano inteligentne opomiarowanie. Było to pierwsze w Polsce miasto w całości objęte tym nowoczesnym rozwiązaniem. Jego mieszkańcy nie tylko otrzymują rachunki za energię elektryczną wystawione w oparciu o ich rzeczywiste zużycie, ale również mogą sprawdzać pobór energii w swoich domach, korzystając ze specjalnej strony internetowej. Na swoich indywidualnych profilach znajdują m.in. aktualny stan licznika i poziom zużycia energii w wybranym czasie. Pozwala to na porównywanie obecnej konsumpcji energii ze średnim zużyciem dla własnej taryfy. Kaliszanie mają również możliwość włączenia funkcji informowania smsem o nadchodzących przerwach w dostawie energii bądź awarii, dzięki czemu mogą z wyprzedzeniem przygotować się na ewentualne utrudnienia związane z pracami modernizacyjnymi.

Inteligentne sieci umożliwiają także podłączenie do systemu elektroenergetycznego małych jednostek wytwórczych energii, tzw. mikroinstalacji. Przyłączenie małych farm wiatrowych czy paneli słonecznych pozwala konsumentom nie tylko wytwarzać energię na własne potrzeby, ale także oddawać jej nadwyżki do sieci obsługiwanej przez odpowiedniego dla regionu operatora systemu dystrybucyjnego. Po dodatkowe informacje na temat przyłączenia własnych źródeł energii, zapraszamy do artykułu Jak produkować energię elektryczną na własne potrzeby?

 


 

Poprawa jakości energii i zmniejszenie wydatków​​

 

Udana współpraca ze spółkami z branży energetycznej nabiera nowego znaczenia, albowiem od niej w dużej mierze zależy także efekt działań samorządów – podkreśla Robert Starzyński, wójt gminy Sulików. W naszej gminie praktycznie do minimum została zmniejszona awaryjność sieci związana z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak wichury czy oblodzenia.

Reprezentowana przez Pana gmina została uhonorowana tytułem „Samorząd Przyjazny Energii” w konkursie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Gratulujemy nagrody przyznanej za działania gminy związane ze zwiększaniem niezawodności dostaw energii! Mógłby Pan przybliżyć nam te działania?

Robert Starzyński, wójt gminy Sulików: W naszej gminie realizujemy szereg długoterminowych projektów związanych z niezawodnością dostaw energii do mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji. Jednym z przykładów jest 5-letni program modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego, który swoim zasięgiem objął wszystkie miejscowości gminy. W ramach tej inwestycji, w miejscowościach dotąd pozbawionych oświetlenia drogowego, wybudowane zostały nowe punkty oświetleniowe. W wyniku modernizacji, część istniejących linii napowietrznych została przebudowana na kablowe, co przyniosło zarówno wymierne efekty techniczne, jak również korzyści finansowe. Praktycznie do minimum została zmniejszona awaryjność sieci związana z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak wichury czy oblodzenia. Zlikwidowano również spadki napięć, które znacznie utrudniały pracę urządzeń zasilanych energią elektryczną w gospodarstwach domowych i obiektach handlowych. Poprawa jakości dostarczanej energii wpłynęła na wielkość zużycia przez poszczególnych odbiorców, a tym samym obniżeniu uległy comiesięczne opłaty. Dla nas, jako gminy, wymiana starych lamp ulicznych na energooszczędne pozwoliła na zmniejszenie wydatków na zakup energii o około 50 tysięcy złotych rocznie.

Wyższa jakość dostarczanej energii, generowane oszczędności, krótsze i rzadsze przerwy w dostawach energii. Jakie inne korzyści odniosła Pana gmina dzięki projektom wymienianym w zgłoszeniu do konkursu „Samorząd Przyjazny Energii”?

Robert Starzyński, wójt gminy Sulików: Od lat konsekwentnie realizujemy kampanie edukacyjno-promocyjne, które łączymy z konkursami przeprowadzanymi wśród mieszkańców, dzieci i młodzieży. Pozwalają one na zwiększanie świadomości społecznej na temat potrzeb modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej w regionie i gminie. W czasie przygotowań do inwestycji, jest to jeden z kluczowych elementów wspierających wypracowywanie porozumień, które uwzględniają merytoryczne argumenty wszystkich zaangażowanych stron, w tym mieszkańców.

Kolejną korzyścią jest stały dostęp do wiedzy na temat możliwości współpracy z firmami zajmującymi się dystrybucją energii, sposobów obniżenia kosztów dostaw energii czy nowoczesnych technologii wykorzystywanych w oświetleniu ulicznym. Wspomnianą wiedzę i doświadczenie zdobywamy dzięki regularnemu udziałowi przedstawicieli gminy Sulików w konferencjach, sympozjach i spotkaniach spółek z branży energetycznej. Jednym z ostatnich przykładów tego rodzaju działań był udział w Uroczystości Jubileuszowej z okazji XXV-lecia PTPiREE.

Jaki był powód, dla którego Pana gmina postanowiła zgłosić się do konkursu „Samorząd Przyjazny Energii”?

Robert Starzyński, wójt gminy Sulików: Jako gmina od lat w skuteczny i długofalowy sposób wdrażamy zasady zrównoważonego rozwoju. Dostrzegamy znaczne możliwości ograniczenia zużycia energii, co nie tylko pozytywnie wpływa na środowisko, ale także przynosi nam inne wymierne korzyści, również w dłuższym okresie czasu. Udział w konkursie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej dał nam szansę na zaprezentowanie naszych działań w zakresie efektywności energetycznej i doświadczeń, które staramy się jak najlepiej wykorzystywać w codziennej pracy. Zgłoszone przez nas projekty mają duży wpływ na promocję gminy, a także pokazują dobre relacje z przedsiębiorstwami energetycznymi działającymi na terenie naszej gminy.

Czy współpraca samorządów z przedsiębiorstwami energetycznymi jest ważna? Jakich rad udzieliłby Pan gminom i przedsiębiorstwom rozważającym nawiązanie tego rodzaju współpracy? 

Robert Starzyński, wójt gminy Sulików: Współpraca samorządów z przedsiębiorstwami energetycznymi jest bardzo ważna. Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego najniższego szczebla są zobowiązane ustawowo do realizacji szeregu działań związanych z zaopatrzeniem mieszkańców i firm w energię elektryczną. Udana współpraca ze spółkami z branży energetycznej nabiera nowego znaczenia, albowiem od niej w dużej mierze zależy także efekt działań samorządów. Realizacja kluczowych inwestycji związanych z poprawą jakości pracy sytemu elektroenergetycznego oraz pewniejszych dostaw energii elektrycznej w znacznym stopniu zależy od decyzji samorządów, które wydają  różnego rodzaju pozwolenia. Bez udanej współpracy na linii samorząd – przedsiębiorstwo energetyczne wiele z nich nie byłoby realizowane w tak sprawny sposób jak dzieje się to dzisiaj. Jako gmina Sulików, mamy nadzieję na kontynuację owocnej współpracy również w przyszłości.

 Kompendium wiedzy samorządowej

 

Jakie są samorządowe korzyści z inwestycji liniowych? Co mogą zrobić samorządy by korzystać z lepszej jakości energii elektrycznej? Jakie działania podjąć, gdy nagle gaśnie światło? Jak szybko i sprawnie przyłączyć się do sieci? Newsletter samorządowy, którego finalną edycję oddajemy do Państwa dyspozycji, zawiera odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące funkcjonowania rynku energii elektrycznej. Czego jeszcze mogliśmy dowiedzieć się w ramach newslettera?

Newsletter przeznaczony dla samorządowców jest jednym z elementów kampanii Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej „Polska. Z energią działa lepiej.” Poszczególne artykuły newslettera w przejrzysty sposób przedstawiały różne praktyczne zagadnienia dotyczące rynku energii, ważne w codziennej pracy każdego samorządowca. Pierwszym poruszonym tematem były korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z inwestycji energetycznych – Inwestycje sieciowe to nowe miejsca pracy. W kolejnych tekstach przedstawione zostały sposoby, w które samorządy mogą współpracować ze spółkami energetyczni na rzecz skracania czasu realizacji inwestycji – Rola samorządów a powodzenie inwestycji liniowych. Warto podkreślić w tym miejscu, że współpraca tego rodzaju w przypadku sześciu samorządów została również nagrodzona grantami inwestycyjnymi w wysokości 15 tysięcy złotych w konkursie PTPiREE „Samorząd Przyjazny Energii”. Szczegółowy opis zgłoszonych projektów został opublikowany w tekście Samorządy docenione.

Newsletter samorządowy to także zbiór kluczowych informacji przydatnych w codziennej pracy samorządowców i mieszkańców. Zwięzłe omówienie odpowiedzialności różnych spółek działających na rynku energii wraz z podaniem ich danych kontaktowych to temat publikacji Co zrobić, by móc korzystać z energii elektrycznej? Został w niej przedstawiony podział rynku energii elektrycznej pomiędzy cztery segmenty: wytwarzanie, przesył, dystrybucję i obrót, a także wskazane obszary działania poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych – czyli spółki zapewniające transport energii do klientów i będące najbliżej ich.

Dzięki newsletterowi mieszkańcy mogą łatwo dowiedzieć się w jaki sposób należy sprawnie dokonać przyłączenia ich budynków do sieci elektroenergetycznej. Odpowiednia procedura została przedstawiona w formie graficznej w artykule Darmowy poradnik przyłączeniowy dla mieszkańców Twojej gminy. Zapraszamy do bezpłatnego umieszczania naszego poradnika na Państwa stronach internetowych i w urzędach.

Komplet informacji opracowanych z myślą o samorządowcach w ramach newslettera znajduje się na stronie internetowej kampanii PTPiREE „Polska. Z energią działa lepiej.” - http://zenergiadzialalepiej.pl/dla-samorzadowcow/newsletter-1. W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z PTPiREE lub poszczególnymi operatorami właściwymi dla Państwa lokalizacji.

Newsletter samorządowy i kampania edukacyjna Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zostały objęte patronatami honorowymi Ministra Gospodarki i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz patronem medialnym Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej.