Newsletter 3

 

Jaki wpływ na otoczenie mają linie elektroenergetyczne?

 

Linie elektroenergetyczne stały się stałym elementem naszego krajobrazu – z tego względu podlegają one szczegółowym normom i standardom w ramach obowiązujących regulacji zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców. W jaki sposób linie energetyczne oddziałują na swoje otoczenie?

Urządzenia elektryczne, z których codziennie korzystamy, takie jak pralka, telewizor czy komputer, wytwarzają wokół siebie pole elektromagnetyczne. To samo dzieje się w przypadku linii elektroenergetycznych, odpowiadających za transport energii elektrycznej do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Z uwagi na powszechność tego zjawiska, jego oddziaływanie jest przedmiotem szczegółowych analiz ekspertów z różnych dziedzin. Wyniki badań zrealizowanych na przestrzeni wielu lat, m.in. pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia, pokazały, że pole elektromagnetyczne, którego źródłem są linie elektroenergetyczne, jest w pełni bezpieczne, zarówno dla mieszkańców, jak i zwierząt żyjących w ich pobliżu. Co więcej, Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem klasyfikuje linie elektroenergetyczne w jednej grupie ryzyka z kawą i ogórkami konserwowymi, czyli produktami spożywczymi wykorzystywanymi codziennie przez miliony osób.

Wspomniane badania pozwoliły potwierdzić również to, że linie elektroenergetyczne są bezpieczne dla zwierząt. Brak wpływu na jakość prowadzonych upraw i hodowlę zwierząt został udokumentowany naukowo. Jednocześnie, nowe inwestycje i modernizacje linii pozwalają dodatkowo podnosić niezawodność dostaw energii, dzięki czemu rolnicy korzystający z urządzeń elektrycznych w ich codziennej pracy mają większą pewność, że wyprodukują zamierzoną ilość mięsa czy mleka na czas i bez problemów.

Nowoczesne technologie stosowane w ramach inwestycji sieciowych zapewniają bezpieczeństwo nie tylko ludziom i zwierzętom przebywającym w pobliżu linii. Chronią także same instalacje, np. przed skutkami wyładowań atmosferycznych, co pozytywnie wpływa na jakość dostaw energii. Przewody odgromowe umieszczone nad przewodami fazowymi obejmują swym działaniem całość linii oraz obszar o szerokości do kilkudziesięciu metrów wzdłuż napowietrznej instalacji sieciowej. Innymi słowy, w czasie burzy nowoczesne linie elektroenergetyczne chronią również przed uderzeniem pioruna w bezpośredniej bliskości instalacji.

Celem dodatkowego upewnienia się, że realizowana inwestycja jest bezpieczna dla otoczenia, w przypadku każdego projektu wyznacza się tzw. pas technologiczny, czyli bezpieczną odległość sieci od budynków mieszkalnych. Wspomniana odległość jest obliczana  z uwzględnieniem  rodzaju konstrukcji linii oraz wysokości zawieszenia przewodów nad ziemią. Z uwagi na różnorodność realizowanych inwestycji przepisy prawne nie określają szerokości pasa technologicznego w sposób ścisły. W czasie działań przygotowawczych, każdy inwestor jest zobowiązany do przygotowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który uwzględnia szereg czynników, m.in. dopuszczone w rozporządzeniu ministra środowiska poziomy pól elektromagnetycznych, czy też poziomy hałasu. Na tej podstawie wyliczana jest minimalna odległość pomiędzy budowaną linią a budynkami – która, jak pokazują niektóre z realizowanych obecnie inwestycji, może wynosić np. 35 metrów od osi linii w obie strony.