Newsletter 3

 

Inwestycje energetyczne a wymagania obowiązujące inwestorów

 

By zbudować lub zmodernizować linię elektroenergetyczną, inwestorzy muszą spełnić szereg wymagań m.in. prawnych, planistycznych i środowiskowych. Działania w tym kierunku, podejmowane również we współpracy z samorządami, mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i ograniczenie wpływu inwestycji na środowisko naturalne. Jak samorządowcy mogą upewnić się, że potencjalny inwestor rzeczywiście wypełnia wszystkie procedury i prowadzi inwestycję w zgodzie z obowiązującymi standardami?

Spółki z sektora energetycznego planujące i przygotowujące budowę lub modernizację linii, na podstawie standardów opartych o dotychczasowe doświadczenia inwestycyjne, prowadzą aktywny dialog z władzami samorządowymi i społecznościami lokalnymi. Ma on na celu wypracowanie porozumienia uwzględniającego wszystkie merytoryczne argumenty zaangażowanych stron. Tego rodzaju porozumienie ma pozytywne przełożenie dla pomyślnej realizacji inwestycji i uzyskania przez lokalne społeczności i JST pełnych korzyści z nią związanych, które zostały opisane w artykule Inwestycje sieciowe to nowe miejsca pracy.

Jednym z elementów wspomnianego dialogu są działania na rzecz wprowadzenia trasy przebiegu planowanej linii elektroenergetycznej do dokumentów planistycznych gmin. W tym celu realizowane są kompleksowe analizy planistyczne i dokonywany jest wybór optymalnej trasy nowej linii. Uwzględnia on przede wszystkim istniejące i planowane obszary zabudowy mieszkaniowej i cenne tereny przyrodnicze. W ramach projektu, opracowywanych jest od kilku do kilkunastu wariantów trasy, co jest rezultatem starań na rzecz wypracowania najkorzystniejszego rozwiązania dla wszystkich stron zaangażowanych w inwestycję. Co równie ważne, trasa przygotowywanej inwestycji jest uzgadniana w konsultacji z władzami wszystkich gmin, przez które będzie ona przebiegać.

Na tej podstawie opracowywany jest projekt uchwalenia lub wprowadzenia zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) danej gminy. Jest on przyjmowany przez radę gminy w czasie głosowania podczas jednej z sesji rady. Jako dokument planistyczny, określający politykę zagospodarowania przestrzennego gminy dla jej całego obszaru, stanowi podstawę do sporządzenia lub zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla obszarów, przez które ma przebiegać planowana linia energetyczna. SUiKZP i MPZP są podstawą dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

W ramach konsultacji związanych z procedurami planistycznymi, przedstawiciele samorządu mają możliwość reprezentowania i działania na rzecz postulatów zgłaszanych przez mieszkańców. Lokalne społeczności wnoszą swoje uwagi i sugestie w czasie spotkań z wójtami, prezydentami czy radnymi, a także podczas spotkań i punktów konsultacyjnych organizowanych bezpośrednio przez inwestora.

Dokumentem potwierdzającym spełnienie przez inwestora wszystkich wymogów środowiskowych jest tzw. decyzja środowiskowa wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska właściwą dla danej lokalizacji lub Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. Co ważne,  wydana decyzja odnosi się nie tylko do wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze (florę i faunę), ale również na człowieka.

Podstawą do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest przygotowanie i złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jest to obszerny dokument liczący do kilkuset lub kilku tysięcy stron sporządzany na podstawie długoterminowego cyklu kompleksowych badań środowiskowych realizowanych przez kilka do kilkudziesięciu miesięcy. W ramach badań prowadzona jest m.in. inwentaryzacja wszystkich gatunków flory i fauny występujących na obszarze, na który wpływ będzie miała inwestycja (często setek hektarów terenu), czy też sprawdzane jest oddziaływanie planowanej linii na człowieka. W tym zakresie inwestor dokonuje pomiarów kontrolnych m.in. poziomów pól elektromagnetycznych i hałasu emitowanych przez linię.

Zainteresowane strony w czasie postępowania prowadzonego przez uprawniony organ mogą zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotu oceny o oddziaływaniu na środowisko. Według obowiązujących regulacji prawnych, w przypadku inwestycji budowy linii elektroenergetycznej, wspomnianą rolę pełni Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Dyrektor placówki, do której trafił wniosek inwestora ma również możliwość organizacji tzw. rozprawy administracyjnej. Jest ona zwoływana by umożliwić mieszkańcom bezpośrednie zaprezentowanie swoich postulatów, a przewodzi jej Dyrektor wspomnianej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub osoba przez niego wskazana. W przypadku innego rodzaju inwestycji, decyzję o zwołaniu rozprawy administracyjne podejmuje m.in. wójt, burmistrz, prezydent miasta czy starosta.

Skrupulatne spełnienie wszystkich powyższych wymogów jest procesem czasochłonnym, ale niezbędnym, ponieważ prowadzi do zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju lokalnych mieszkańców. Obowiązujące procedury pozwalają na szczegółową kontrolę przestrzegania standardów i wymogów prawnych przez inwestora, a także gwarantują władzom samorządowym i mieszkańcom możliwość działania na rzecz ochrony ich merytorycznych postulatów.