Newsletter 2

 

Jak produkować energię elektryczną na własne potrzeby?

 

Każdy, kto produkuje lub zamierza produkować energię elektryczną na własne potrzeby, może sprzedawać wytworzone nadwyżki do sieci elektroenergetycznej za odpowiednią opłatą. Chcąc w ten sposób oszczędzać, prosument, czyli osoba fizyczna będąca jednocześnie producentem i odbiorcą energii, powinien przyłączyć swoją instalację do sieci elektroenergetycznej. Jak to zrobić?

Na mocy obowiązujących rozwiązań prawnych, prawie 2 mln osób mieszkających w domach w zabudowie jednorodzinnej lub szeregowej ma możliwość uzyskania wsparcia dla instalacji tzw. mikroźródeł energii. Jednak, by pozyskać wspomnianą pomoc, należy spełnić kilka warunków. By zostać prosumentem i korzystać z tzw. taryf gwarantowanych, czyli sprzedaży nadwyżek energii do sieci po cenie określonej przez ustawodawcę i wyższej niż rynkowa, odbiorcy – klienci nie mogą wykorzystywać innych systemów wsparcia dla OZE. Kolejnym kryterium jest posiadanie lub instalacja przyłącza do sieci elektroenergetycznej. W tym miejscu warto zaznaczyć, że według ustawy o OZE wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej i jej sprzedaż nie jest formą działalności gospodarczej, ani nie wymaga uzyskania koncesji.

Pierwszym krokiem na drodze przyłączenia Twojego mikroźródła do systemu elektroenergetycznego jest znalezienie instalatora posiadającego wymagane uprawnienia i kwalifikacje, który poprawnie przeprowadzi montaż mikroinstalacji. Każde mikroźródło powinno być zamontowane w sposób spełniający wymogi bezpieczeństwa oraz w oparciu o kryteria przyłączania oraz wymagania techniczne określane przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD).

Po pomyślnie przeprowadzonej instalacji prosumenci zgłaszają swoje mikroinstalacje do OSD odpowiedniego ze względu na lokalizację instalacji. Szczegółowy opis jak znaleźć swojego operatora zamieszczamy w artykule „Co zrobić, by móc korzystać z energii elektrycznej?W przypadku, gdy odnawialne źródło energii elektrycznej ma moc zainstalowaną do 40 kW i nie jest ona większa niż moc przyłączeniowa dla obiektu, podłączenie jest realizowane w tzw. trybie Zgłoszenia. W przeciwnym razie, należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej, który jest procedowany w sposób analogiczny do zwykłego wniosku o przyłączenie (patrz artykuł „Co zrobić, by móc korzystać z energii elektrycznej?”).

W trybie Zgłoszenia, prosument informuje operatora o zakończeniu przygotowania mikroinstalacji na co najmniej 30 dni przed jego planowanym uruchomieniem. Formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony odpowiedniego OSD, zawiera: dane odbiorcy, obiektu, w którym zainstalowano mikroinstalację oraz samego mikroźródła. Po przygotowaniu wskazanego miejsca przez prosumenta, operator instaluje układ pomiarowo-rozliczeniowy, który umożliwi rozliczenia pomiędzy prosumentem i tzw. sprzedawcą zobowiązanym, co może pozwolić na generowanie oszczędności i przychodów z produkcji energii.

Warto podkreślić, że przyjęte rozwiązania prawne rozdzielają funkcje przyłączenia odbiorcy do sieci i odbioru energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumentów. Za przyłącze odpowiada operator systemu dystrybucyjnego zapewniający „transport” energii do klientów, podczas gdy zadanie odbioru energii przypada sprzedawcy zobowiązanemu, czyli jednej z pięciu największych spółek sprzedaży energii z grup Enea, Energa, PGE, RWE i TAURON.

Ostatnim etapem przyłączania mikroinstalacji do sieci jest zawarcie umowy dotyczącej dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Dzięki temu, w przypadku kiedy prosument wyprodukuje więcej energii niż pobierze z sieci w danym okresie rozliczeniowym, to on wystawi sprzedawcy rachunek w cenie, która od 1 stycznia 2016 r. będzie ceną gwarantowaną. Obecnie sprzedawcy energii mogą oferować podpisanie zarówno jednej umowy kompleksowo regulującej dystrybucję i sprzedaż energii, jak również dwóch oddzielnych dokumentów. Posiadanie obowiązującej umowy sprzedaży jest warunkiem koniecznym dla sprzedaży energii do sieci.

Jednocześnie, każdy prosument korzystający z taryf gwarantowanych ma obowiązek informowania swojego operatora m.in. o ilości wytworzonej energii elektrycznej, ilości energii sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, zmianie rodzaju mikroinstalacji i zainstalowanej mocy, czy zawieszeniu i zakończeniu produkcji energii. Szczegółowe terminy określa Ustawa o odnawialnych źródłach energii.