Newsletter 2

 

Co zrobić, by móc korzystać z energii elektrycznej?

 

Stały dostęp do energii elektrycznej i obecność infrastruktury, która umożliwia jej transport w każdej części kraju, traktujemy w większości przypadków jako rzecz pewną, niemal oczywisty element otaczającego nas codziennego świata. Mimo to, by w gniazdku mógł znaleźć się prąd, niezbędne jest przyłączenie nowego budynku czy obiektu do sieci elektroenergetycznej. Kto i w jaki sposób może zrealizować takie przyłączenie?

Niezależnie od tego, czy budujemy dom jednorodzinny, podłączamy nowe lub istniejące mieszkanie, obiekt produkcyjno-usługowy, nowe źródło wytwórcze lub oświetlenie dróg i ulic, za realizację przyłączenia jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego, czyli w skrócie OSD, właściwy dla danej lokalizacji. Podział kraju pomiędzy pięciu największych OSD, czyli Enea OperatorENERGA-OPERATORPGE DystrybucjaRWE Stoen OperatorTAURON Dystrybucja, został przedstawiony obok na infografice. Szczegółowe dane dotyczące wszystkich operatorów działających w Polsce, wraz z ich dokładnymi danymi adresowymi, na swojej stronie internetowej publikuje Urząd Regulacji Energetyki.

Po potwierdzeniu, która spółka pełni rolę operatora systemu dystrybucyjnego w wybranym miejscu, każdy, kto posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, nieruchomości lub lokalu, np. akt własności, ale także umowę najmu lub dzierżawy, może wystąpić o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Pierwszym elementem procedury jest złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci. Odpowiedni formularz można pobrać ze strony internetowej każdego z OSD lub otrzymać w biurze obsługi klienta. Warunki przyłączenia określają najważniejsze parametry techniczne przyłączenia do sieci, m.in. moc przyłączeniową, rodzaj przyłącza, miejsce instalacji układu pomiarowo-rozliczeniowego czy rodzaje i usytuowanie zabezpieczeń.

W oparciu o przedstawiony wniosek OSD przedstawia warunki przyłączenia, czyli wymagania techniczne, których spełnienie umożliwia przyłączenie nowego obiektu do sieci dystrybucyjnej. Czas oczekiwania na wydanie warunków przyłączenia jest bezpośrednio zależny od tego, do której grupy przyłączeniowej należy obiekt klienta. Dla grup IV, V i w znacznej części grupy VI, które obejmują większość domów mieszkalnych, mieszkań, drobnego przemysłu, handlu i usług oraz przyłącza tymczasowe, czas oczekiwania wynosi do 30 dni. Wnioski odbiorców z grupy II i III – czyli m.in. dla podmiotów wymagających dostaw energii o nietypowych parametrach czy posiadających własne jednostki wytwórcze – są rozpatrywane w terminie do 150 dni.

Równolegle, operator przygotowuje projekt umowy o przyłączenie, który podpisują obie zainteresowane strony. Zawarta umowa jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych a następnie budowlano - montażowych przez OSD związanych z dostosowaniem sieci elektroenergetycznej i budową przyłącza umożliwiającą przyłączenie danego obiektu do tej sieci. Wysokość opłaty za przyłączenie jest określana w ramach „Taryfy Operatora”, na podstawie Ustawy Prawo energetyczne i aktów wykonawczych. Dla grup przyłączeniowych V i VI jest ona, co do zasady, obliczana za pomocą iloczynu określonej w Taryfie stawki opłaty za przyłączenie oraz wielkości mocy przyłączeniowej określonej w umowie o przyłączenie. Jest ona również zróżnicowana w zależności od typu przyłącza (napowietrzne lub kablowe). Przykładowo, dla typowego domu jednorodzinnego opłata za przyłączenie będzie wynosić, średnio, pomiędzy 40 zł a 50 zł za 1 kW mocy przyłączeniowej dla przyłącza napowietrznego, oraz pomiędzy 60 zł a 70 zł za 1 kW mocy przyłączeniowej w przypadku wyboru przyłącza kablowego przy założeniu, że znajduje się ono w odległości nie większej niż 200 metrów od sieci dystrybucyjnej.

Czas trwania realizacji przyłącza jest związany z często trudnym i czasochłonnym procesem pozyskania wszystkich niezbędnych decyzji oraz pozwoleń od odpowiednich organów administracji państwowej i prywatnych właścicieli nieruchomości. W przypadku braku wspomnianych dokumentów i zgód operatorzy nie mogą, na mocy obowiązującego prawa, wykonywać żadnych prac związanych z wykonaniem zasilania dla obiektów klienta. Często zdarza się, że oczekiwanie na poszczególne pozwolenia trwa nawet do kilku tygodni, przez co czas przyłączenia wynosi od kilku tygodni nawet do kilkunastu miesięcy.

Ostatnim krokiem procedury jest zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej wraz z instalacją układu pomiarowo – rozliczeniowego, czyli po prostu licznika. Bezpośrednio po tym następuje podanie napięcia do obiektu, a klient otrzymuje pierwszą dostawę energii elektrycznej od wybranego przez siebie sprzedawcy działającego na wolnym rynku.