Newsletter I - Lipiec 2015

 

Co zrobić w przypadku braku energii elektrycznej?

 

Załatwiając dowolną sprawę związaną z dostawami energii elektrycznej, należy skontaktować się z przedstawicielem odpowiedniej spółki funkcjonującej na polskim rynku energetycznym. Wśród nich wyróżniamy trzy główne typy: są to Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego i Operator Systemu Przesyłowego odpowiedzialni za „transport” energii, fachowo określany jako dystrybucja i przesył; spółki sprzedażowe, których zadaniem jest handel produktem jakim jest energia elektryczna; oraz wytwórcy, czyli elektrownie produkujące energię. Wymienione przedsiębiorstwa różnią się od siebie pod względem pełnionych zadań, które, wraz z dokładnymi danymi kontaktowymi, zostały szczegółowo przedstawione w kolejnych paragrafach.

Od 1 lipca 2007 r., kiedy to nastąpiła liberalizacja rynku energii elektrycznej, wszyscy klienci mogą kupować ją od dowolnego, wybranego przez siebie sprzedawcy, czylitzw. spółki obrotu. Ich wybór jest w pełni niezależny od tego, gdzie mieszkają i co istotne, możliwość wyboru sprzedawcy mają zarówno klienci indywidualni, jak i instytucjonalni, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Niezależnie od sprzedawców energii, ważną rolę pełnią spółki zajmujące się jej dostarczeniem do odbiorców. Pięć największych spółek dostarczających energię elektryczną w Polsce to Enea Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator i TAURON Dystrybucja. Z uwagi na pełnione zadania, to oni, a nie sprzedawcy energii, wbrew błędnym potocznym określeniom, są dostawcami energii elektrycznej – sprzedawcy ją po prostu sprzedają.

OSD nie konkurują ze sobą - każda spółka jest przypisana do konkretnego rejonu kraju i odpowiada za dostarczanie energii elektrycznej bezpośrednio do domów, mieszkań, przedsiębiorstw i budynków użyteczności publicznej. Model ten jest stosowany w krajach Unii Europejskiej i jest uznawany za najefektywniejszy. Operatorzy systemów dystrybucyjnych prowadzą niezbędne modernizacje i rozbudowę sieci dystrybucyjnych, a także zapewniają jej bieżące i długookresowe funkcjonowanie. OSD funkcjonują w bezpośredniej bliskości odbiorców oraz odpowiadają za przyłącza klientów i liczniki energii elektrycznej. Dbają również o odczyty liczników i przekazują dane o zużytej energii do sprzedawcy, który ma podpisaną umowę z danym klientem. Bezpośrednie numery kontaktowe do każdej z firm znajdują się pod poniższymi adresami: Enea Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator i TAURON Dystrybucja.

Do zadań operatora systemu przesyłowego, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych, należy utrzymanie, rozwój i modernizacja sieci przesyłu energii elektrycznej stanowiącej „kręgosłup energetyczny” kraju. Sieć przesyłu, pełniąc rolę „energetycznych autostrad”, umożliwia transport energii na duże odległości, co pozwala na dostarczanie jej do wszystkich odbiorców niezależnie od tego, gdzie się znajdują. To właśnie w tej kategorii mieszczą się największe projekty infrastrukturalne, np. most energetyczny Polska – Litwa. Mówiąc obrazowo, energia elektryczna dostarczana do odbiorców, najpierw jest transportowana siecią przesyłową, potem, z bliższej odległości, dystrybucyjną, która pełni rolę analogiczną do funkcji sieci dróg krajowych, wojewódzkich i lokalnych. Dane kontaktowe PSE znajdą Państwo po tym adresem: Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Wszyscy operatorzy działają w warunkach monopolu naturalnego, który wynika z ograniczeń rynku związanych z możliwościami infrastrukturalnymi. Innymi słowy, operatorzy nie konkurują ze sobą w sposób bezpośredni z uwagi na brak możliwości i nieracjonalność wybudowania i utrzymywania kilku linii elektroenergetycznych biegnących równolegle, doprowadzających energię elektryczną do tego samego miejsca. Z tego względu ceny za przesył i dystrybucję energii elektrycznej są regulowane i zatwierdzane przez organ administracji rządowej – Urząd Regulacji Energetyki. O skali działań Operatorów najlepiej świadczą statystyki: w 2013 roku wykorzystywali oni 258 569 transformatorów, 256 342 stacji o górnym napięciu, a także utrzymywali 6 804 przyłączy o długości 159 251 km. Długość linii napowietrznych w Polsce wynosiła w 2013 r. 601 585 km, a linii kablowych 228 756 km. Oznacza to, że łączna długość linii napowietrznych i kablowych w Polsce pozwoliłaby okrążyć ziemię wzdłuż równika ponad 20 razy, a także jest dwukrotnie większa niż łączna długość dróg publicznych w Polsce. Pełna lista operatorów systemu elektroenergetycznego obejmuje ponad 170 pozycji i jest udostępniana przez Urząd Regulacji Energetyki.