Newsletter I - Lipiec 2015

 

Samorządy i inwestycje – wspólne korzyści zwiększają atrakcyjność

 

Wypracowanie konsensusu obejmującego potrzeby lokalnej społeczności, właścicieli gruntów, władz samorządowych i inwestora jest kluczową częścią procesu inwestycyjnego. Porozumienie pomiędzy interesariuszami za zadanie zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii do każdego odbiorcy   Polsce – podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. PSE planuje w ciągu najbliższych pięciu lat przeznaczyć około 7-8 mld zł na inwestycje związane z infrastrukturą elektroenergetyczną podnoszące atrakcyjność gmin i tworzące warunki do szybszego rozwoju gospodarczego. 

 
PSE realizują obecnie program inwestycyjny o skali największej w historii spółki. Co mają na celu realizowane działania?
 
Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE: Nowo wybudowane lub zmodernizowane stacje elektroenergetyczne, linie przesyłowe i połączenia transgraniczne przekładają się na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i pewności dostaw energii do wszystkich 17 milionów odbiorców. Prowadzone analizy wskazują na wzrost zużycia energii elektrycznej w najbliższych latach. Dynamicznie realizowany rozwój sieci najwyższych napięć zapewni możliwość przesyłu mocy wytwarzanych w elektrowniach konwencjonalnych i odnawialnych na poziomie pozwalającym na zaspokojenie wszystkich potrzeb energetycznych odbiorców. W wyniku prowadzonych inwestycji, do 2019 roku powstanie około 2500 km nowych linii o napięciu 400 kV i około 100 km torów prądowych o napięciu 220 kV. Modernizacji zostanie poddanych ponad 120 km linii elektroenergetycznych 400 kV i około 1000 km torów prądowych o napięciu 220 kV.
 
Linie przesyłowe odpowiadają za „transport” energii na dużych odległościach pomiędzy poszczególnymi regionami kraju. Jakie korzyści mogą z nich czerpać lokalne społeczności i władze samorządowe poszczególnych gmin?
 
Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE: Wyższa jakość życia mieszkańców, szczególnie na terenach słabiej zurbanizowanych, zwiększona atrakcyjność gmin dla inwestorów chcących wybudować np. fabrykę o znacznym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, czy podniesienie bezpośrednich wpływów do budżetu gminy – to część najważniejszych korzyści wynikających z przeprowadzenia inwestycji liniowej. - W wyniku zwiększenia możliwości przyłączeniowych oraz zbudowania konstruktywnej atmosfery wokół inwestycji, gminom łatwiej jest pozyskać inwestorów, m.in. w ramach specjalnych stref ekonomicznych. Należy też pamiętać, że sam etap budowy pobudza koniunkturę – lokalne firmy często pełnią rolę podwykonawców i dostawców materiałów.
 
Jaka jest rola samorządów lokalnych w ramach realizacji inwestycji sieciowych w Polsce? Czy mogą one pomóc w osiągnięciu wspomnianych korzyści?
 
Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE: Obowiązujące przepisy prawne, w ramach których inwestycje są realizowane na podstawie szeregu różnych ustaw, mogą prowadzić do nadmiernego wydłużenia procesu inwestycyjnego. Działania dodatkowo utrudnia m.in. brak prawnego mechanizmu ustalania kryteriów i sposobu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Z naszych szacunków wynika, że na jednym kilometrze linii może znajdować się od 20 aż do 100 działek. Oznacza to, że budowa linii o długości 100 km może być związana z negocjacjami i podpisywaniem przez inwestora nawet 10 000 umów o ustanowieniu służebności przesyłu. W obecnym stanie prawnym, wypracowanie konsensusu obejmującego potrzeby lokalnej społeczności, właścicieli gruntów, władz samorządowych i inwestora jest kluczową częścią procesu inwestycyjnego. Porozumienie pomiędzy interesariuszami ma za zadanie zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii do każdego odbiorcy w Polsce. Efektywnie prowadzona komunikacja społeczna skierowana do samorządowców pozwala na usprawnienie procesu uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane czy uzyskiwania pozwolenia na budowę. Jako PSE, wprowadziliśmy nowym model komunikacji społecznej z precyzyjnie określonymi zasadami, organizacją, dokumentami i narzędziami. Działania prowadzone w sposób otwarty pozwolą na wypracowanie konsensusu, znalezienie rozwiązań dla obaw i potrzeb mieszkańców, a także stworzenie przychylnej atmosfery wokół inwestycji. Dzięki temu, gminy szybciej będą mogły cieszyć się korzyściami ze zrealizowanych inwestycji.
 
Obecnie na etapie prac parlamentarnych znajduje się tzw. ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, która ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego. Jakie są jej główne założenia?
 
Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE: Wspomniana inicjatywa poselska wprowadza kilka elementów stanowiących pewne usprawnienia dedykowane zamkniętemu katalogowi strategicznych inwestycji w zakresie rozwoju sieci przesyłowych. Realizacja tych inwestycji  jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Państwa oraz  wypełnienia zobowiązań wobec Unii Europejskiej, polegających w szczególności na włączeniu Polski do wspólnego rynku energii elektrycznej Unii Europejskiej.  
 
Projekt ustawy, wpisuje się w ogólnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące realizacji inwestycji, uwzględnia konieczność przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień oraz  uzyskania stosownych opinii dużego grona interesariuszy – począwszy od właściwych organów administracyjnych, władze samorządowe, zarządców pozostałej infrastruktury aż po społeczeństwo. Precyzyjne i transparentne regulacje będą pomocne w realizacji strategicznych inwestycji kluczowych dla rozwoju gospodarczego kraju. 
 
Przewidziane  usprawnienia polegają przede wszystkim na doprecyzowaniu procedur administracyjnych, tj. skupienie kompetencji w zakresie decyzji lokalizacyjnej i wydania pozwolenia na budowę w kompetencji jednego organu - wojewody, czy kwestii wykonalności wydanych decyzji dla inwestycji.