Newsletter I - Lipiec 2015

 

Rola samorządów a powodzenie inwestycji liniowych

 

W wyniku przyjętych regulacji, przedstawiciele władz samorządowych różnego szczebla uczestniczą we wszystkich etapach procesu realizacji elektroenergetycznych inwestycji infrastrukturalnych. Samorządowcy reprezentują lokalne społeczności w ramach konsultacji społecznych prowadzonych od początku inwestycji, uchwalając miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a także odpowiadają za wydawanie pozwoleń na budowę. Jak pogodzić współpracę z inwestorem z realiami i codziennymi wyzwaniami pracy samorządowej? 

Rola przedstawicieli władz samorządowych rozpoczyna się od reprezentowania mieszkańców z terenów, przez które przebiegać będzie planowana inwestycja liniowa. W ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez inwestora i wykonawcę danego projektu inwestycyjnego prowadzony jest trójstronny dialog władza lokalna – mieszkańcy – inwestor polegający na informowaniu, wymianie uwag i opinii oraz włączeniu mieszkańców w podejmowanie decyzji istotnych dla danej społeczności lokalnej. Zaangażowanie władz, szczególnie wójtów, prezydentów, sołtysów i radnych, często pozwala na wypracowanie porozumienia społecznego pomiędzy stronami uczestniczącymi w inwestycji i uniknięcie potencjalnych konfliktów, co ma pozytywny wpływ na czas realizacji przedsięwzięcia i pozwala na uwzględnienie lokalnych uwarunkowań już we wczesnej fazie decyzyjnej. Dzięki temu, mieszkańcy i lokalne przedsiębiorstwa mogą szybciej korzystać z udogodnień wynikających z większej niezawodności dostaw energii elektrycznej.

Wprowadzenie inwestycji do dokumentów planistycznych w gminach, czyli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest kolejnym z istotnych zadań i uprawnień władz samorządowych, w tym przypadku rady gminy lub rady miasta. W czasie przygotowań do działań inwestycyjnych wykonawcy przygotowują kilka wariantów przebiegu trasy planowanej linii. W czasie analiz szczególną uwagę zwraca się na charakterystykę terenów zurbanizowanych, obszarów chronionych, a także lokalne uwarunkowania i aspekty ekonomiczne. W ramach wspomnianych procedur planistycznych władze gminne przedstawiają konkretne postulaty mieszkańców, rozmawiając w ich imieniu z inwestorem, a także potwierdzają, że planowana inwestycja jest zgodna z kierunkiem rozwoju wybranym przez gminę. Rozwiązania wypracowane w ten sposób są następnie wpisywane w SUiKZP i MPZP uchwalane przez radę gminy lub miasta. Jest to podstawą do pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przejście do kolejnego etapu realizacji inwestycji.

Udział i współpraca z władzami samorządowymi wychodzi również poza etap konsultacji społecznych i procedur planistycznych czy środowiskowych. Wykonawcy linii energetycznych w czasie spotkań z władzami powiatowymi przed rozpoczęciem prac budowlanych uzgadniają m.in. plan korzystania z dróg przez samochody dojeżdżające na place budowy oraz przedstawiają szczegółowe informacje w zakresie wykorzystywanej technologii i przyjętych procedur bezpieczeństwa. Jednocześnie, na tym etapie wykonawcy składają do Starostwa Powiatowego wnioski o wyłączenie gruntów z produkcji. Równolegle do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych kierowane są wnioski o wyłączenie gruntu leśnego z produkcji. Uzyskanie wspomnianych dokumentów umożliwia wojewodzie wydanie pozwolenia na budowę, po którym rozpoczyna się etap realizacji samej budowy nowej linii lub modernizacji już istniejących instalacji. Współpraca pomiędzy mieszkańcami, władzami lokalnymi i inwestorami w wielu przypadkach jest rozwiązaniem umożliwiającym skuteczne przejście przez wszystkie ww. elementy procesu i pomyślne zakończenie działań inwestycyjnych.