Newsletter I - Lipiec 2015

 

Samorządowe korzyści z inwestycji liniowych

 

Sieci energetyczne to system energetycznych autostrad, dróg krajowych, wojewódzkich i lokalnych, zapewniający „transport” energii z elektrowni do każdego z 17 milionów odbiorców w całej Polsce. Pewność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, za które odpowiada ta infrastruktura, wpływa na jakość życia odbiorców - mieszkańców i podnosi atrakcyjność samorządów dla inwestorów. Jakie inne korzyści gminy, powiaty i województwa mogą pozyskać dzięki rozwijaniu nowych elementów infrastruktury?

Energia elektryczna jest niezbędna mieszkańcom i przedsiębiorstwom do codziennego funkcjonowania i  leży u podstaw naszej codziennej aktywności. Niewiele osób jednak zwraca uwagę, że w wielu przypadkach jest produkowana w elektrowniach znajdujących się w odległych regionach. Wynika to z charakterystyki geograficznej poszczególnych regionów, dostępności paliwa czy też ich uprzemysłowienia, a także uwarunkowań historycznych i ekonomicznych i oznacza, że energia musi zostać stamtąd dostarczona do każdego z odbiorców za pomocą systemu sieci energetycznych. W przypadku Warmii i Mazur nawet około 90% energii jest sprowadzane z elektrowni znajdujących się poza regionem. Jednocześnie nie wolno zapominać, że również w regionach mających nadwyżkę produkcji konieczne jest dostarczenie energii do odbiorców za pomocą sprawnie i niezawodnie działającej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.

Odpowiedzią spółek energetycznych na potrzebę zapewnienia niezawodności dostaw energii są kompleksowe programy inwestycyjne. Aktualne  plany rozwoju infrastruktury pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych – w Polsce są to Enea Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator i TAURON Dystrybucja - oraz operatora systemu przesyłowego, którym jest spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne, zakładają prawie 42 mld złotych, które mają zostać zainwestowane do 2019 roku. O polskiej energetyce mówi się, że jest miejscem, w którym inwestuje się najwięcej w Europie, a planowane i realizowane działania obejmują wszystkie regiony kraju. Budowa nowych sieci i modernizacja starych są szansą na znaczną poprawę jakości dostaw energii elektrycznej realizowanych obecnie przez infrastrukturę, której niektóre elementy mają nawet więcej niż 40 lat. Warto pamiętać, że polski system przesyłowy, w porównaniu z jego europejskimi odpowiednikami, cechuje znacznie mniejsza gęstość sieci. W Polsce łączna długość linii napowietrznych 400 kV i 220 kV na 1000 km2 wynosi zaledwie 41 km, co jest jednym z najniższych wyników w Unii Europejskiej.

Energia, która trafia do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i obiektów publicznych, pozwala nie tylko na zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców i firm. Daje ona również szansę na rozwój gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Dostęp do energii elektrycznej to szansa dla biznesu. Możliwość przyłączenia się do sieci energetycznych często jest jednym z ważnych argumentów przemawiających za wyborem danej miejscowości jako miejsce inwestycji przez międzynarodowe koncerny. Żadna ze Specjalnych Stref Ekonomicznych nie miałaby racji bytu ani nie mogłaby być rozszerzona o nowe tereny bez odpowiednich przyłączy energetycznych. Inwestycje sieciowe to także bezpośrednie wpływy do budżetu gmin. Po zakończeniu wybranych inwestycji każdego roku do gminnej kasy trafia podatek stanowiący 2% wartości fragmentu linii zlokalizowanej w gminie – nierzadko są to kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych. Nowoczesna infrastruktura sieciowa pomaga ograniczać częstotliwość awarii i skracać czas ich naprawy. Rzadziej występujące i krótsze przerwy w dostawach energii poprawiają jakość życia i podnoszą zadowolenie mieszkańców. Bez sieci energetycznych, stanowiących kręgosłup obecnego systemu energetycznego, to wszystko nie byłoby możliwe.

 Rola samorządów a powodzenie inwestycji liniowych

 

W wyniku przyjętych regulacji, przedstawiciele władz samorządowych różnego szczebla uczestniczą we wszystkich etapach procesu realizacji elektroenergetycznych inwestycji infrastrukturalnych. Samorządowcy reprezentują lokalne społeczności w ramach konsultacji społecznych prowadzonych od początku inwestycji, uchwalając miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a także odpowiadają za wydawanie pozwoleń na budowę. Jak pogodzić współpracę z inwestorem z realiami i codziennymi wyzwaniami pracy samorządowej? 

Rola przedstawicieli władz samorządowych rozpoczyna się od reprezentowania mieszkańców z terenów, przez które przebiegać będzie planowana inwestycja liniowa. W ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez inwestora i wykonawcę danego projektu inwestycyjnego prowadzony jest trójstronny dialog władza lokalna – mieszkańcy – inwestor polegający na informowaniu, wymianie uwag i opinii oraz włączeniu mieszkańców w podejmowanie decyzji istotnych dla danej społeczności lokalnej. Zaangażowanie władz, szczególnie wójtów, prezydentów, sołtysów i radnych, często pozwala na wypracowanie porozumienia społecznego pomiędzy stronami uczestniczącymi w inwestycji i uniknięcie potencjalnych konfliktów, co ma pozytywny wpływ na czas realizacji przedsięwzięcia i pozwala na uwzględnienie lokalnych uwarunkowań już we wczesnej fazie decyzyjnej. Dzięki temu, mieszkańcy i lokalne przedsiębiorstwa mogą szybciej korzystać z udogodnień wynikających z większej niezawodności dostaw energii elektrycznej.

Wprowadzenie inwestycji do dokumentów planistycznych w gminach, czyli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest kolejnym z istotnych zadań i uprawnień władz samorządowych, w tym przypadku rady gminy lub rady miasta. W czasie przygotowań do działań inwestycyjnych wykonawcy przygotowują kilka wariantów przebiegu trasy planowanej linii. W czasie analiz szczególną uwagę zwraca się na charakterystykę terenów zurbanizowanych, obszarów chronionych, a także lokalne uwarunkowania i aspekty ekonomiczne. W ramach wspomnianych procedur planistycznych władze gminne przedstawiają konkretne postulaty mieszkańców, rozmawiając w ich imieniu z inwestorem, a także potwierdzają, że planowana inwestycja jest zgodna z kierunkiem rozwoju wybranym przez gminę. Rozwiązania wypracowane w ten sposób są następnie wpisywane w SUiKZP i MPZP uchwalane przez radę gminy lub miasta. Jest to podstawą do pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przejście do kolejnego etapu realizacji inwestycji.

Udział i współpraca z władzami samorządowymi wychodzi również poza etap konsultacji społecznych i procedur planistycznych czy środowiskowych. Wykonawcy linii energetycznych w czasie spotkań z władzami powiatowymi przed rozpoczęciem prac budowlanych uzgadniają m.in. plan korzystania z dróg przez samochody dojeżdżające na place budowy oraz przedstawiają szczegółowe informacje w zakresie wykorzystywanej technologii i przyjętych procedur bezpieczeństwa. Jednocześnie, na tym etapie wykonawcy składają do Starostwa Powiatowego wnioski o wyłączenie gruntów z produkcji. Równolegle do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych kierowane są wnioski o wyłączenie gruntu leśnego z produkcji. Uzyskanie wspomnianych dokumentów umożliwia wojewodzie wydanie pozwolenia na budowę, po którym rozpoczyna się etap realizacji samej budowy nowej linii lub modernizacji już istniejących instalacji. Współpraca pomiędzy mieszkańcami, władzami lokalnymi i inwestorami w wielu przypadkach jest rozwiązaniem umożliwiającym skuteczne przejście przez wszystkie ww. elementy procesu i pomyślne zakończenie działań inwestycyjnych.

 Samorządy i inwestycje – wspólne korzyści zwiększają atrakcyjność

 

Wypracowanie konsensusu obejmującego potrzeby lokalnej społeczności, właścicieli gruntów, władz samorządowych i inwestora jest kluczową częścią procesu inwestycyjnego. Porozumienie pomiędzy interesariuszami za zadanie zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii do każdego odbiorcy   Polsce – podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. PSE planuje w ciągu najbliższych pięciu lat przeznaczyć około 7-8 mld zł na inwestycje związane z infrastrukturą elektroenergetyczną podnoszące atrakcyjność gmin i tworzące warunki do szybszego rozwoju gospodarczego. 

 
PSE realizują obecnie program inwestycyjny o skali największej w historii spółki. Co mają na celu realizowane działania?
 
Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE: Nowo wybudowane lub zmodernizowane stacje elektroenergetyczne, linie przesyłowe i połączenia transgraniczne przekładają się na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i pewności dostaw energii do wszystkich 17 milionów odbiorców. Prowadzone analizy wskazują na wzrost zużycia energii elektrycznej w najbliższych latach. Dynamicznie realizowany rozwój sieci najwyższych napięć zapewni możliwość przesyłu mocy wytwarzanych w elektrowniach konwencjonalnych i odnawialnych na poziomie pozwalającym na zaspokojenie wszystkich potrzeb energetycznych odbiorców. W wyniku prowadzonych inwestycji, do 2019 roku powstanie około 2500 km nowych linii o napięciu 400 kV i około 100 km torów prądowych o napięciu 220 kV. Modernizacji zostanie poddanych ponad 120 km linii elektroenergetycznych 400 kV i około 1000 km torów prądowych o napięciu 220 kV.
 
Linie przesyłowe odpowiadają za „transport” energii na dużych odległościach pomiędzy poszczególnymi regionami kraju. Jakie korzyści mogą z nich czerpać lokalne społeczności i władze samorządowe poszczególnych gmin?
 
Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE: Wyższa jakość życia mieszkańców, szczególnie na terenach słabiej zurbanizowanych, zwiększona atrakcyjność gmin dla inwestorów chcących wybudować np. fabrykę o znacznym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, czy podniesienie bezpośrednich wpływów do budżetu gminy – to część najważniejszych korzyści wynikających z przeprowadzenia inwestycji liniowej. - W wyniku zwiększenia możliwości przyłączeniowych oraz zbudowania konstruktywnej atmosfery wokół inwestycji, gminom łatwiej jest pozyskać inwestorów, m.in. w ramach specjalnych stref ekonomicznych. Należy też pamiętać, że sam etap budowy pobudza koniunkturę – lokalne firmy często pełnią rolę podwykonawców i dostawców materiałów.
 
Jaka jest rola samorządów lokalnych w ramach realizacji inwestycji sieciowych w Polsce? Czy mogą one pomóc w osiągnięciu wspomnianych korzyści?
 
Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE: Obowiązujące przepisy prawne, w ramach których inwestycje są realizowane na podstawie szeregu różnych ustaw, mogą prowadzić do nadmiernego wydłużenia procesu inwestycyjnego. Działania dodatkowo utrudnia m.in. brak prawnego mechanizmu ustalania kryteriów i sposobu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Z naszych szacunków wynika, że na jednym kilometrze linii może znajdować się od 20 aż do 100 działek. Oznacza to, że budowa linii o długości 100 km może być związana z negocjacjami i podpisywaniem przez inwestora nawet 10 000 umów o ustanowieniu służebności przesyłu. W obecnym stanie prawnym, wypracowanie konsensusu obejmującego potrzeby lokalnej społeczności, właścicieli gruntów, władz samorządowych i inwestora jest kluczową częścią procesu inwestycyjnego. Porozumienie pomiędzy interesariuszami ma za zadanie zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii do każdego odbiorcy w Polsce. Efektywnie prowadzona komunikacja społeczna skierowana do samorządowców pozwala na usprawnienie procesu uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane czy uzyskiwania pozwolenia na budowę. Jako PSE, wprowadziliśmy nowym model komunikacji społecznej z precyzyjnie określonymi zasadami, organizacją, dokumentami i narzędziami. Działania prowadzone w sposób otwarty pozwolą na wypracowanie konsensusu, znalezienie rozwiązań dla obaw i potrzeb mieszkańców, a także stworzenie przychylnej atmosfery wokół inwestycji. Dzięki temu, gminy szybciej będą mogły cieszyć się korzyściami ze zrealizowanych inwestycji.
 
Obecnie na etapie prac parlamentarnych znajduje się tzw. ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, która ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego. Jakie są jej główne założenia?
 
Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE: Wspomniana inicjatywa poselska wprowadza kilka elementów stanowiących pewne usprawnienia dedykowane zamkniętemu katalogowi strategicznych inwestycji w zakresie rozwoju sieci przesyłowych. Realizacja tych inwestycji  jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Państwa oraz  wypełnienia zobowiązań wobec Unii Europejskiej, polegających w szczególności na włączeniu Polski do wspólnego rynku energii elektrycznej Unii Europejskiej.  
 
Projekt ustawy, wpisuje się w ogólnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące realizacji inwestycji, uwzględnia konieczność przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień oraz  uzyskania stosownych opinii dużego grona interesariuszy – począwszy od właściwych organów administracyjnych, władze samorządowe, zarządców pozostałej infrastruktury aż po społeczeństwo. Precyzyjne i transparentne regulacje będą pomocne w realizacji strategicznych inwestycji kluczowych dla rozwoju gospodarczego kraju. 
 
Przewidziane  usprawnienia polegają przede wszystkim na doprecyzowaniu procedur administracyjnych, tj. skupienie kompetencji w zakresie decyzji lokalizacyjnej i wydania pozwolenia na budowę w kompetencji jednego organu - wojewody, czy kwestii wykonalności wydanych decyzji dla inwestycji.

 


 

Co zrobić w przypadku braku energii elektrycznej?

 

Załatwiając dowolną sprawę związaną z dostawami energii elektrycznej, należy skontaktować się z przedstawicielem odpowiedniej spółki funkcjonującej na polskim rynku energetycznym. Wśród nich wyróżniamy trzy główne typy: są to Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego i Operator Systemu Przesyłowego odpowiedzialni za „transport” energii, fachowo określany jako dystrybucja i przesył; spółki sprzedażowe, których zadaniem jest handel produktem jakim jest energia elektryczna; oraz wytwórcy, czyli elektrownie produkujące energię. Wymienione przedsiębiorstwa różnią się od siebie pod względem pełnionych zadań, które, wraz z dokładnymi danymi kontaktowymi, zostały szczegółowo przedstawione w kolejnych paragrafach.

Od 1 lipca 2007 r., kiedy to nastąpiła liberalizacja rynku energii elektrycznej, wszyscy klienci mogą kupować ją od dowolnego, wybranego przez siebie sprzedawcy, czylitzw. spółki obrotu. Ich wybór jest w pełni niezależny od tego, gdzie mieszkają i co istotne, możliwość wyboru sprzedawcy mają zarówno klienci indywidualni, jak i instytucjonalni, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Niezależnie od sprzedawców energii, ważną rolę pełnią spółki zajmujące się jej dostarczeniem do odbiorców. Pięć największych spółek dostarczających energię elektryczną w Polsce to Enea Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator i TAURON Dystrybucja. Z uwagi na pełnione zadania, to oni, a nie sprzedawcy energii, wbrew błędnym potocznym określeniom, są dostawcami energii elektrycznej – sprzedawcy ją po prostu sprzedają.

OSD nie konkurują ze sobą - każda spółka jest przypisana do konkretnego rejonu kraju i odpowiada za dostarczanie energii elektrycznej bezpośrednio do domów, mieszkań, przedsiębiorstw i budynków użyteczności publicznej. Model ten jest stosowany w krajach Unii Europejskiej i jest uznawany za najefektywniejszy. Operatorzy systemów dystrybucyjnych prowadzą niezbędne modernizacje i rozbudowę sieci dystrybucyjnych, a także zapewniają jej bieżące i długookresowe funkcjonowanie. OSD funkcjonują w bezpośredniej bliskości odbiorców oraz odpowiadają za przyłącza klientów i liczniki energii elektrycznej. Dbają również o odczyty liczników i przekazują dane o zużytej energii do sprzedawcy, który ma podpisaną umowę z danym klientem. Bezpośrednie numery kontaktowe do każdej z firm znajdują się pod poniższymi adresami: Enea OperatorENERGA-OPERATORPGE DystrybucjaRWE Stoen Operator i TAURON Dystrybucja.

Do zadań operatora systemu przesyłowego, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych, należy utrzymanie, rozwój i modernizacja sieci przesyłu energii elektrycznej stanowiącej „kręgosłup energetyczny” kraju. Sieć przesyłu, pełniąc rolę „energetycznych autostrad”, umożliwia transport energii na duże odległości, co pozwala na dostarczanie jej do wszystkich odbiorców niezależnie od tego, gdzie się znajdują. To właśnie w tej kategorii mieszczą się największe projekty infrastrukturalne, np. most energetyczny Polska – Litwa. Mówiąc obrazowo, energia elektryczna dostarczana do odbiorców, najpierw jest transportowana siecią przesyłową, potem, z bliższej odległości, dystrybucyjną, która pełni rolę analogiczną do funkcji sieci dróg krajowych, wojewódzkich i lokalnych. Dane kontaktowe PSE znajdą Państwo po tym adresem: Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Wszyscy operatorzy działają w warunkach monopolu naturalnego, który wynika z ograniczeń rynku związanych z możliwościami infrastrukturalnymi. Innymi słowy, operatorzy nie konkurują ze sobą w sposób bezpośredni z uwagi na brak możliwości i nieracjonalność wybudowania i utrzymywania kilku linii elektroenergetycznych biegnących równolegle, doprowadzających energię elektryczną do tego samego miejsca. Z tego względu ceny za przesył i dystrybucję energii elektrycznej są regulowane i zatwierdzane przez organ administracji rządowej – Urząd Regulacji Energetyki. O skali działań Operatorów najlepiej świadczą statystyki: w 2013 roku wykorzystywali oni 258 569 transformatorów, 256 342 stacji o górnym napięciu, a także utrzymywali 6 804 przyłączy o długości 159 251 km. Długość linii napowietrznych w Polsce wynosiła w 2013 r. 601 585 km, a linii kablowych 228 756 km. Oznacza to, że łączna długość linii napowietrznych i kablowych w Polsce pozwoliłaby okrążyć ziemię wzdłuż równika ponad 20 razy, a także jest dwukrotnie większa niż łączna długość dróg publicznych w Polsce. Pełna lista operatorów systemu elektroenergetycznego obejmuje ponad 170 pozycji i jest udostępniana przez Urząd Regulacji Energetyki.

 


 

Wygraj 15 tysięcy złotych dla Twojej gminy

 

Jeśli w Twojej gminie prowadzone są liniowe inwestycje energetyczne, które wspierasz poprzez rozmowy z inwestorem czy przedstawianie postulatów mieszkańców, konkurs „Samorząd Przyjazny Energii” może być Twoją szansą na wygranie 15 tysięcy złotych. Co ważne, udział w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej jest całkowicie BEZPŁATNY. Zgłoszenia można wysyłać elektronicznie lub za pomocą tradycyjnej poczty, a PTPiREE czeka na nie jeszcze do 31 sierpnia. W przypadku Warszawy w konkursie mogą uczestniczyć również władze poszczególnych dzielnic.

Konkurs „Samorząd Przyjazny Energii” jest częścią działań na rzecz promowania współpracy pomiędzy samorządami i spółkami operatorskimi prowadzącymi inwestycje w infrastrukturę elektroenergetyczną. Jest on prowadzony w ramach kampanii edukacyjnej PTPiREE „Polska. Z Energią Działa Lepiej.” mającej na celu budowę świadomości dotyczącej funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce. Uroczystość rozdania nagród dla laureatów konkursu odbędzie się podczas Gali z okazji 25-lecia PTPiREE w październiku 2015 roku.

„Z myślą o budowaniu zrozumienia i poparcia dla realizacji sieciowych inwestycji infrastrukturalnych zapraszamy wszystkich samorządowców do udziału w konkursie „Samorząd Przyjazny Energii”. Każdy z sześciu laureatów konkursu otrzyma tytuł „Samorząd Przyjazny Energii”, statuetkę potwierdzającą tytuł oraz grant inwestycyjny o wartości 15 tysięcy złotych przeznaczony na dalsze wsparcie niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na terenie swojej jednostki samorządu terytorialnego.” – powiedział Andrzej Pazda, Zastępca Dyrektora Biura PTPiREE ogłaszając rozpoczęcie konkursu podczas konferencji „Oświetlenie dróg i miejsc publicznych”.

By wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy znajdujący się na www.konkurs.ptpiree.pl i wysłać go drogą elektroniczną lub pocztową do PTPiREE. Konkurs „Samorząd Przyjazny Energii jest organizowany przy wsparciu Enea Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator, TAURON Dystrybucja i Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

 


 

Polska. Z energią działa lepiej – kampania edukacyjna

 

Pewne i niezawodne dostawy energii elektrycznej są kluczowe dla wszystkich odbiorców w Polsce. Mimo to, wiedza dotycząca tego w jaki sposób energia trafia do naszych domów, przedsiębiorstw i instytucji jest niewielka. Eksperci szacują, że dla zapewniania niezawodności dostaw w kolejnych latach potrzeba nowych inwestycji sieciowych, których realizacja staje się możliwa dzięki poparciu społecznemu. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej prowadzi kampanię „Polska. Z Energią Działa Lepiej”. Newsletter skierowany do samorządowców, który Państwo otrzymali, jest jednym z działań kampanii PTPiREE. Zapraszamy do zaangażowania się w kampanię!

W celu podniesienia świadomości roli sektora przesyłu i dystrybucji energii, PTPiREE podjęło decyzję o przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej dotyczącej rynku energii elektrycznej w Polsce. Skierowana do klientów indywidualnych, mediów, właścicieli gruntów oraz decydentów na poziomie samorządowym i krajowym, ma ona na celu budowanie zrozumienia i poparcia dla stale prowadzonych inwestycji liniowych.

Newsletter poświęcony jest przedstawieniu różnych aspektów funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce z perspektywy lokalnej. W kolejnych edycjach omówione zostaną zagadnienia dotyczące przyłączenia odbiorców do sieci elektroenergetycznej, inwestycje w sektorze przesyłu i dystrybucji oraz korzyści płynące z niezawodności dostaw.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii, jako organizacja reprezentująca spółki operatorskie, działa na rzecz integracji sektora i wypracowywania rozwiązań zapewniających niezawodność dostaw energii do blisko 17 milionów odbiorców w Polsce. W tym roku PTPiREE obchodzi 25-lecie swojej działalności.