20 maja 2015

Nowe regulacje OZE a niezawodność dostaw energii tematem przewodnim konferencji PTPiREE

V konferencja „Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej była poświęcona wpływowi nowych rozwiązań legislacyjnych na niezawodność i bezpieczeństwo sieci elektroenergetycznych.

Uczestnicy konferencji „Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym”, która odbyła się 19 i 20 maja 2015 r., omawiali wpływ zmieniających się uwarunkowań legislacyjnych wynikających z nowej ustawy o OZE i jej planowanej nowelizacji na zapewnienie dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Konferencja rozpoczęła się od panelu dyskusyjnego poświęconego niezawodności pracy i bezpieczeństwu sieci elektroenergetycznych w Polsce oraz doświadczeniom innych krajów. 

- Według idei przewodniej stojącej za ustawą o OZE, prosumenci najpierw produkują energię, a dopiero potem oddają ją do systemu elektroenergetycznego. W czasie prac nad nowelizacją skierowaną już do konsultacji społecznych staraliśmy się uwzględnić dwa fundamenty związane z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, czyli nadwsparcie i tzw. efekt zachęty. Odnosząc się do argumentów podnoszonych w debacie publicznej, chciałbym podkreślić, że zapisy nowelizacji w zakresie kontroli sprawowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wynikają z już obowiązujących regulacji. – zauważył Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki.

- Pomimo malejącego tempa przyrostu nowych instalacji OZE i zmniejszeniu wsparcia w ramach taryf gwarantowanych, w Niemczech coraz częściej mamy do czynienia z ograniczeniem produkcji energii przez odnawialne źródła. Dzieje się tak z powodu wzrostu napięcia w sieci na poziomie krajowym. Można mówić wręcz o lawinowym wzroście ilości sytuacji, w których na polecenie operatora systemu przesyłowego następuje wstrzymanie produkcji energii z instalacji OZE. Jednocześnie, coraz wyraźniej podkreśla się potrzebę zachowania umiaru na rynku energii zwracając uwagę na rolę pełnioną przez elektrownie konwencjonalne. – powiedział Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Kolejne sesje konferencji, która została objęta patronatami honorowymi Ministra Gospodarki i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, były poświęcone m.in. analizie zapisów ustawy o OZE w kontekście obowiązków i wyzwań dla operatorów systemów dystrybucyjnych oraz możliwościom wykorzystania pomocowych funduszy unijnych z okresu 2014-20 do modernizacji oraz budowy sieci dla potrzeb odnawialnych źródeł energii. Prelegenci omawiali również aktualny stan przyłączeń OZE i doświadczenia operatorów sieci zdobyte w czasie realizacji pierwszych przyłączeń mikroinstalacji.

- Zapisy ustawy o OZE nakładają na operatorów systemów dystrybucyjnych zarówno nowe obowiązki, jak również modyfikują lub uszczegóławiają ich dotychczasowe zobowiązania. Wśród nowych obowiązków znalazło się m.in. objęcie przez dystrybutorów tzw. funkcji płatnika OZE. Jednocześnie, ustawodawca określił zakres zadań odnoszących się do pozyskiwania danych dotyczących ilości wyprodukowanej energii w mikroinstalacji, nakładając wspomniane zobowiązanie na wytwórcę. Dotychczas, na gruncie małego trójpaku, istniała wątpliwość w zakresie odpowiedzialności za pozyskiwanie tych danych. W kontekście przepisów ustawy, rozważenia wymaga wprowadzenie obok definicji „nielegalnego poboru” definicji „nielegalnego wprowadzania energii” i jego konsekwencji, tj. wprowadzenie sankcji z tytułu wprowadzania energii do sieci bez umowy lub z obejściem przepisów prawa. Służyć to będzie zapewnieniu bezpieczeństwa funkcjonowania systemu i pracy osób na sieci. – podkreśliła Katarzyna Zalewska-Wojtuś, ekspert Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej ds. zagadnień ekonomicznych i prawnych.

Materiały graficzne z konferencji znajdują się w folderze "Materiały do pobrania".